ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านหนองลาด

- ชนะศึกความยากไร้ได้ด้วยการเกษตรที่ดี -

             ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ “บ้านหนองลาด บางระจัน” เป็นศูนย์รวมความรู้ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และเป็นแบบอย่างให้ราษฎรรอบพื้นที่ โดยเฉพาะการสร้างความเชื่อมั่นให้เกษตรกร จากการที่มีแบบอย่างความสำเร็จในด้านการผลิต ด้วยการวางแผนการผลิตพืชผักเป็นรายเดือน สลับหมุนเวียนกันให้เหมาะสมกับฤดูกาล ทำให้มีผลผลิตป้อนตลาดอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ด้วยกิจกรรมทางการเกษตร ที่ปลูกพืชผัก ทำการประมง และทำปศุสัตว์ ซึ่งแยกออกจากกันเป็นสัดส่วน บนพื้นที่ปลูกผักหลากหลายชนิดมากกว่า ๑๐ ไร่ พื้นที่ปลูกไม้ผล เช่น ฝรั่ง กล้วย มะม่วง และมะพร้าว เป็นต้น โดยจัดเป็นแปลงปลูกไม้ผลรอบอ่างเก็บน้ำและนาข้าว รวม ๔๐ ไร่ สำหรับฟาร์มปศุสัตว์ มีประมาณ ๕ ไร่ พื้นที่ตัวอย่างการจัดการและพัฒนาที่ดิน ๓ ไร่ นอกจากนั้น ยังมีพื้นที่ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และโรงเรือนเพาะเห็ดฮังการี เห็ดนางรม และเห็ดนางฟ้าภูฏาน ขนาด ๖ x ๑๒ เมตร จำนวน ๑๓ โรงเรือน ซึ่งทั้งหมดเป็นการผลิตตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสมหรือ Good Agricultural Practices (GAP) ซึ่งให้ผลผลิตที่มีคุณภาพ และมีความปลอดภัยทั้งต่อเกษตรกรและผู้บริโภค

             ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านหนองลาดฯ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ตั้งอยู่บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองลาด บ้านหนองลาด ตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี และพื้นที่บางส่วนของตำบลวิหารขาว อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี รวมพื้นที่ ๔๔๓ ไร่ เป็นพื้นที่อ่างเก็บน้ำ-แหล่งน้ำ ๓๔๙ ไร่ และพื้นที่ที่เป็นพื้นดิน ๙๔ ไร่ เป็นโครงการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีพระราชประสงค์ให้จัดตั้งขึ้น เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งเป็นลูกหลานวีรชนค่ายบางระจัน

IDE_7159
IDE_7160

             ในระยะเริ่มแรก กองศิลปาชีพ สำนักราชเลขาธิการ ได้ประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน และกิจกรรมในฟาร์มตัวอย่าง มีการก่อสร้างโรงเรือนสำหรับปศุสัตว์ จัดหาพันธุ์สัตว์และอาหารสัตว์ สร้างโรงเพาะเห็ดไปพร้อมกับกรมชลประทานที่ก่อสร้างสระพักน้ำ ขนาด ๕,๒๕๐ ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างโรงสูบน้ำ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ๖ เครื่อง ก่อสร้างระบบร่องระบายน้ำ ท่อส่งน้ำ และคูคลองส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔ อย่างไรก็ตาม การสร้างงานในฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านหนองลาด ยังคงดำเนินต่อมาจนถึงปัจจุบัน การพัฒนาด้านต่าง ๆ ยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดการพื้นที่ และการจัดองค์ความรู้ทางการเกษตรรอบด้าน ทั้งนี้ เพื่อให้ราษฎรได้ประโยชน์สูงสุด สมดังพระราชประสงค์ในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เส้นทาง : ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านหนองลาด

อ่างเก็บน้ำหนองลาด ตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน