• บ้านเล็กในป่าใหญ่ฯ

  ให้คนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน

 • ฟาร์มตัวอย่างฯ

  แหล่งจ้างแรงงาน แหล่งผลิตอาหาร
  ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เรียนรู้การเกษตรและป่าไม้

 • สถานีพัฒนาเกษตรที่สูงฯ

  ให้ความรู้ในการทําการเกษตรตามหลักวิชาการ
  ใช้พื้นที่จํากัด สร้างผลผลิตให้มากพอกิน พอใช้

 • โครงการป่ารักน้ำฯ

  อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม สร้างคนรักป่า
  ช่วยราษฎรให้มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง

 • ศิลปาชีพฯ

  อนุรักษ์มรดกไทย สนับสนุนงานฝีมือพื้นบ้าน
  ฝึกอบรมอาชีพหัตถกรรมใหม่ที่เหมาะสม

Scroll to Content