อ่างเก็บน้ำห้วยเหล็กเปียก

             อ่างเก็บน้ำห้วยเหล็กเปียก ตำบลนาแต้ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ตั้งอยู่ระหว่างวัดป่าเจริญชัย กับโรงเรียนหนองแสงดงอีบ่าง เป็นการสร้างกั้นลำห้วยธรรมชาติ ด้วยทำนบดิน สูง ๖ เมตร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๒๐ เมตร เมื่อสร้างทำนบแล้วเสร็จ ได้ขุดลอกดินโคลนในหนองน้ำเดิมออกไป ทำให้ได้อ่างเก็บน้ำ ที่มีขนาดความจุ ๓๒๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร จัดเป็นโครงการชลประทานขนาดเล็กที่เพียงพอสำหรับการสนับสนุนน้ำให้พื้นที่ ๓ หมู่บ้าน ในตำบลนาแต้ ได้แก่ หมู่บ้านหนองแสง หมู่บ้านดงอีบาง และหมู่บ้านสันติสุข ส่งผลให้สามารถทำการเพาะปลูก อุปโภค บริโภค เลี้ยงสัตว์ ได้ตลอดทั้งปี และต่อมายังได้ขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นได้อีกมากกว่า ๓๐๐ ไร่ ทำให้สามารถสร้างผลผลิตทางการเกษตรให้ราษฎรมีกิน มีใช้ และมีรายได้ที่มั่นคง

ผลผลิตทางการเกษตรในตำบลนาแต้ ที่เกิดขึ้นได้เพราะมีแหล่งน้ำที่สมบูรณ์

             สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของตำบลนาแต้ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร มีลักษณะเป็นลูกคลื่นที่ลอนลาดเล็กน้อยจนถึงพื้นที่ราบ ตอนบนบางส่วนเป็นที่ลุ่มในเขตใกล้เคียงกับลำน้ำสงคราม แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ เช่น ห้วยแคน ห้วยเตย ห้วยปลาปาก ห้วยลาดควาย ห้วยเหล็กเปียก ห้วยป่าช้ากวาง และหนองอีแหว้ เป็นต้น แต่ด้วยสภาพดินที่เป็นดินปนทราย ความสามารถในการอุ้มน้ำจึงต่ำ เมื่อฤดูฝนผ่านพ้นไป แหล่งน้ำธรรมชาติไม่สามารถเก็บน้ำไว้ได้นานพอ และเมื่อฝนทิ้งช่วงนาน เป็นเหตุให้เกิดปัญหาภัยแล้งบ่อยครั้ง

             ความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่ หาได้พ้นจากพระเนตรพระกรรณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดังนั้น ในคราวที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ วัดเสนานฤมิตร เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๖ พระองค์จึงได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำในเขตอำเภอคำตากล้า และอำเภอวานรนิวาส เพื่อให้มีแหล่งน้ำ สำหรับช่วยเหลือราษฎรให้มีน้ำใช้เพาะปลูก อุปโภค บริโภค และเลี้ยงสัตว์ได้ตลอดปี

             สายธารแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่บางคนอาจเริ่มหลงลืม แต่ในวันนี้ ถึงแม้อ่างเก็บน้ำห้วยเหล็กเปียก หนึ่งในแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ จะเป็นเพียงแหล่งน้ำธรรมดาที่พบเห็นได้ทั่วไป โดยมีป้ายคอนกรีตเก่าที่ทรุดโทรม ซีดจาง ตั้งอยู่ในดงวัชพืช ระบุบางข้อความเพื่อสื่อสารให้ผู้คนรับรู้ และแม้ว่าจะไม่มีใครใส่ใจระลึกถึงความแห้งแล้งกันดารในอดีตที่ได้รับการแก้ไขแล้ว ทว่าอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ก็ได้ทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ มั่นคง ในการส่งสายน้ำไปหล่อเลี้ยงสรรพชีวิตโดยรอบมาโดยตลอด และจะยังคงดำเนินการเช่นนี้ต่อไปอีกยาวนาน

เส้นทาง : อ่างเก็บน้ำห้วยเหล็กเปียก

ตำบลนาแต้ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร