โครงการอ่างเก็บน้ำเขาละลาก และระบบส่งน้ำท้ายอ่าง

DSC04534

             นับตั้งแต่ปี ๒๕๔๒ เป็นต้นมา การดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำเขาละลาก และระบบส่งน้ำท้ายอ่าง ได้ช่วยให้ราษฎรจำนวนมากกว่า ๓,๐๐๐ คน ใน ๕๕๐ ครัวเรือน ณ หมู่บ้านเทพประทาน และหมู่บ้านใกล้เคียง ซึ่งตั้งอยู่ในตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา หลุดพ้นจากชีวิตที่ยากลำบากจากการที่ต้องประสบกับภัยแล้งอย่างต่อเนื่องทุกปี ทั้งนี้ เนื่องด้วยอ่างเก็บน้ำเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำซึ่งเป็นอาหารแก่ราษฎรในพื้นที่ ทั้งยังมีน้ำเพียงพอสำหรับทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในฤดูแล้ง และยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ในพื้นที่รอยต่อ ๕ จังหวัด (ภาคตะวันออก) ประสบผลสำเร็จ เนื่องจากช่วยให้ราษฎรมีอาชีพ มีรายได้จากการเกษตร จึงไม่กลับไปบุกรุกทำลายป่า

18486176_1963911353634288_3728574957859113145_n-DeNoiseAI-severe-noise-edit

             จุดเริ่มต้นของโครงการอ่างเก็บน้ำเขาละลาก เริ่มขึ้นเมื่อครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ในพื้นที่รอยต่อ ๕ จังหวัด (ภาคตะวันออก) ที่อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๗ ในครั้งนั้น ผู้ใหญ่บ้านได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานความช่วยเหลือเรื่องแหล่งน้ำ เนื่องจากหมู่บ้านตั้งอยู่บนพื้นที่ราบเชิงเขา ซึ่งสูงกว่าคลองสียัดที่เป็นแหล่งน้ำหลักของตำบล น้ำในคลองสียัดที่เป็นลำน้ำหลักในพื้นที่นั้น มีปริมาณไม่เพียงพอตลอดทั้งปี และเมื่อฝนทิ้งช่วงจะแห้งแล้งยาวนาน

             ในครั้งนั้น เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงทราบ พระองค์ได้มีพระราชเสาวนีย์ให้กรมชลประทานพิจารณาก่อสร้างแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร สำหรับให้ความช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่หมู่บ้านเทพประทาน และหมู่บ้านใกล้เคียง ซึ่งเป็นชุมชนที่อพยพมาจากพื้นที่ป่า รวมไปถึงชุมชนที่อยู่อาศัยและทำกินใกล้ชิดกับแนวเขตป่า ช่วยให้ราษฎรในพื้นที่ดังกล่าวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถทำการเกษตรหาเลี้ยงครอบครัวได้โดยไม่ไปบุกรุกทำลายป่าอนุรักษ์
โครงการอ่างเก็บน้ำเขาละลากและระบบส่งน้ำท้ายอ่าง ได้เริ่มก่อสร้างขึ้นในปี ๒๕๔๐ แล้วเสร็จจนสามารถเก็บกักและปล่อยน้ำได้ในปี ๒๕๔๒ จัดเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กที่มีความจุ ๒.๕ ล้านลูกบาศก์เมตร พร้อมด้วยระบบส่งน้ำท้ายอ่าง ยาว ๖ กิโลเมตร

             แม้ในปัจจุบัน ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา จะมีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งสร้างขึ้นในปี ๒๕๔๓ คือ อ่างเก็บน้ำคลองสียัด ซึ่งเป็นเขื่อนดินที่อยู่กึ่งกลางระหว่างต้นน้ำเขาละลาก กับปลายทางที่ไหลลงแม่น้ำบางปะกง ครอบคลุมพื้นที่กว่า ๑๑ ล้านไร่ กักเก็บน้ำได้มากถึง ๔๒๐ ล้านลูกบากศ์เมตร จัดเป็น ๑ ใน ๘ ของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ในลุ่มน้ำบางปะกง แต่อ่างเก็บน้ำเขาละลาก อ่างขนาดเล็กที่ต้นน้ำคลองสียัด ก็ยังคงเป็นอ่างเก็บน้ำสำคัญซึ่งช่วยให้ราษฎรในหมู่บ้านเทพประทานและหมู่บ้านใกล้เคียงได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างเป็นปกติสุขเสมอมา

เส้นทาง : โครงการอ่างเก็บน้ำเขาละลาก

ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา