โครงการอ่างเก็บน้ำแม่แขะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

IMG_9673-

             วันนี้ที่บ้านงิ้วเฒ่า ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ชุมชนเจริญก้าวหน้าจากการที่ได้มีการพัฒนาขึ้นเป็นอย่างมาก นับจากเมื่อครั้งที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีพระราชดำริให้สร้างอ่างเก็บน้ำแม่แขะ และกรมชลประทานได้สนองพระราชดำริด้วยการสร้างอ่างเก็บน้ำจนแล้วเสร็จ สามารถเปิดใช้งานได้ เมื่อปี ๒๕๔๗ ช่วยให้ราษฎรประมาณ ๒๐๐ ครัวเรือน มีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี รวมไปถึงสามารถปลูกพืชต่างๆ เช่น ข้าว สตรอว์เบอรี่ และพืชผักเมืองหนาวหลากหลายชนิด บนพื้นที่มากกว่า ๑,๕๐๐ ไร่ นำไปสู่การมีรายได้ที่ดี และเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

             บ้านงิ้วเฒ่า ตำบลแม่สาบ เป็นที่ราบอยู่ในร่องของเทือกเขาที่สลับซับซ้อน แหล่งน้ำตามธรรมชาติของตำบลคือ คลองแม่แขะ ไหลมาจากเทือกเขา “ขุนสาบ” ซึ่งอยู่ขึ้นไปทางเหนือของอำเภอสะเมิง ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าสะเมิง ต้นน้ำแม่สาบที่ไหลลงสู่คลองแม่แขะ เป็นสายเลือดใหญ่ของราษฎรที่บ้านงิ้วเฒ่า แต่หลังจากหมดฤดูฝนได้ไม่นาน น้ำก็มักจะเหือดแห้ง อันเนื่องมาจากในช่วงปี ๒๕๒๐ – ๒๕๓๐ ได้มีการบุกรุกทำลายป่าอย่างหนัก จนผืนป่าเสื่อมโทรม ไม่สามารถเก็บกักน้ำไว้ตามธรรมชาติ เพื่อให้มีน้ำเพียงพอในช่วงที่ไม่มีฝนตกได้ จึงเป็นที่มาให้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้ง โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสะเมิง อันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้น เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อแก้ไขปัญหาป่า และน้ำ ทั้งยังนำมาซึ่งโครงการอื่น ๆ ที่มุ่งพัฒนาสภาพพื้นที่โดยรวมอีกหลายโครงการ

อ่างแม่แขะ-makColor

มุมล่างซ้าย อ่างเก็บน้ำแม่แขะ ส่งน้ำไปยังชุมชนบ้านงิ้วเฒ่า

             ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๓ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านแม่ตุงติง หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่สาบ อำเภอแม่สะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ในครั้งนั้นได้มีราษฎรบ้านงิ้วเฒ่า และบ้านงาแมง ซึ่งอยู่ในพื้นที่ตำบลแม่สาบเช่นเดียวกัน เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานแหล่งน้ำที่บ้านงิ้วเฒ่า เพื่อบรรเทาความยากลำบากในการทำการเกษตรและในการดำรงชีวิต เนื่องจากพวกเขาได้เห็นแบบอย่างความสำเร็จที่เกิดขึ้นที่บ้านแม่ตุงติง ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ดังเป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่า เมื่อมีการจัดสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยตุงติงตามที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณแล้ว ทำให้ป่ามีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นและมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคได้เพียงพอตลอดทั้งปี

๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ณ ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านแม่ตุงติง

             สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จึงได้มีพระราชเสาวนีย์ ให้กรมชลประทานช่วยเหลือตามที่ราษฎรบ้านงิ้วเฒ่าขอพระราชทาน หลังจากนั้นจึงได้มีการดำเนินการก่อสร้าง ทำนบดินสูง ๒๕ เมตร ยาว ๑๓๓ เมตร กั้นคลองแม่แขะ เพื่อให้เป็นอ่างเก็บน้ำที่สามารถกักเก็บน้ำได้ ๕๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมอาคารควบคุม ซึ่งใช้ในการส่งน้ำจากอ่างลงคลองแม่แขะเดิม และอีกส่วนหนึ่งส่งเข้าระบบส่งน้ำชลประทาน กรมชลประทานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่แขะตาม พระราชดำริแล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม ๒๕๔๗ ส่งผลให้ราษฎรบ้านงิ้วเฒ่าและหมู่บ้านใกล้เคียง พ้นจากความแห้งแล้งที่เคยประสบมาจนถึงปัจจุบัน

เส้นทาง : อ่างเก็บน้ำแม่แขะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

บ้านงิ้วเฒ่า ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่