ฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านนาคำ

- ดินดำน้ำชุ่ม ปลาชุมข้าวงาม -

201633-edit

             ฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านนาคำ ตั้งอยู่บนพื้นที่ ๑๒๐ ไร่ ณ บ้านนาคำ ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ปัจจุบัน จัดเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษเพื่อบริโภคในชุมชน และเป็นศูนย์การเรียนรู้ในการประกอบอาชีพทางการเกษตร ช่วยให้ราษฎรที่เข้าร่วมโครงการ มีงานทำอย่างต่อเนื่อง มีรายได้เสริม และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี จากการปลูกพืชสวน เช่น มะม่วงแก้ว มะขาม ฝรั่ง กล้วย และกระท้อน เป็นต้น ตลอดจนมีการทำไร่ข้าวโพด การทำแปลงพืชผักสวนครัว การเพาะเห็ด การทำฟาร์มสัตว์ปีกและการเลี้ยงปลา โครงการเปิดโอกาสให้ราษฎรที่สนใจเรียนรู้ เข้าศึกษาดูงานในพื้นที่ได้ เพื่อนำความรู้ไปปรับใช้ในที่ดินของตน ราษฎรจะได้พัฒนาอาชีพของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการส่งเสริมและพัฒนาราษฎรที่โครงการดำเนินการอยู่ ทำให้เกษตรกรมีรายได้ต่อเดือนเพิ่มมากขึ้น เป็น ๒๐,๐๐๐ – ๒๕,๐๐๐ บาท ต่อเดือน

             ก่อนมีการจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านนาคำขึ้น ในอำเภอคำตากล้า ในอดีต อำเภอนี้มีพื้นที่ที่เป็นป่าไม้เบญจพรรณ มีพันธุ์ไม้ท้องถิ่น เช่น ไม้แดง ไม้เต็ง ไม้รัง และไม้พลวง เป็นต้น อยู่ประมาณ ๓๒,๖๙๕ ไร่ และอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ดงอีบ่าง ดงคำพู และดงคำกั้ง แต่ปรากฏว่าไม้ใช้สอยเหล่านี้ถูกตัดไปใช้ประโยชน์จนเสื่อมโทรมใกล้จะหมดไปจากป่าแล้ว สำหรับพื้นที่ซึ่งเป็นที่ราบลุ่ม ดินดี เหมาะแก่การเพาะปลูก อาทิ บริเวณริมแม่น้ำสงคราม แต่ก็เป็นพื้นที่ส่วนน้อย พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ เพราะส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย ซึ่งง่ายต่อการชะล้าง พังทลาย ทำให้ไม่มีธาตุอาหารสำหรับพืช สภาพอากาศก็ชุ่มชื้นและมีฝนตกชุกตลอดฤดู ทำให้ในปีที่มีน้ำมากก็จะเกิดน้ำท่วม จนผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหาย อีกทั้งในฤดูหนาวอากาศก็หนาวจัด ส่วนในฤดูร้อนอากาศจะร้อนจัดและแห้งแล้ง โดยเฉพาะเมื่อฝนทิ้งช่วง

265-edit

             ราษฎรได้ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา เกี่ยวกับปัญหาความยากลำบากในการประกอบอาชีพของเกษตรกรในอำเภอคำตากล้า เมื่อครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร และทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ บ้านดอนคํา -เสนานฤมิตร ตําบลนาแต้ อําเภอคําตากล้า จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เมื่อพระองค์ทรงทราบถึงความทุกข์ยากของราษฎร จึงได้พระราชทานความช่วยเหลือ โดยมีพระราชเสาวนีย์ ให้จัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างขึ้นบนที่ดินที่ราษฎรได้ทูลเกล้าฯ ถวาย ใน ๔ ตำบล ของอำเภอคำตากล้า คือ ตำบลนาแต ตำบลคำตากล้า ตำบลหนองบัวสิม และตำบลแพด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ประสานความร่วมมือดำเนินการสนองพระราชเสาวนีย์ มีการจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างขึ้นในพื้นที่ และพัฒนาการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานภายในโครงการฯ ก่อสร้างถังพักน้ำและหอถังสูงสำหรับเก็บกักน้ำไว้ใช้ในพื้นที่ พร้อมทั้งจัดทำระบบกระจายน้ำไปยังแปลงกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ ซึ่งได้ช่วยพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร ที่ส่วนมาก ประกอบอาชีพทางการเกษตรให้ดีขึ้น จนสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนได้ในที่สุด

เส้นทาง : ฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านนาคำ

ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร