โครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริสวนป่าสิริกิติ์ที่ ๑๑ (ขุนแตะ)

             ปัจจุบัน สวนป่าสิริกิติ์ที่ ๑๑ บ้านขุนแตะ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่อุดมไปด้วยความรู้ทางวิชาการเกษตร ราษฎรบ้านขุนแตะ และหมู่บ้านใกล้เคียง ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าจอมทอง อุทยานแห่งชาติออบหลวง และอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ บนพื้นที่โครงการประมาณ ๒๙,๑๖๖ ไร่ จึงได้รับความช่วยเหลือให้มีงานทำ มีรายได้จากการทำงานที่ฟาร์มตัวอย่างฯ ส่งผลให้หยุดขยายพื้นที่ทำกิน และเปลี่ยนจากการบุกรุกทำลายป่า มาช่วยรักษาป่าอนุรักษ์ของชุมชนและป่าสงวนให้คงอยู่ตลอดไป

             ด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงพระเมตตา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงมีพระราชประสงค์จะให้การช่วยเหลือราษฎรที่มีฐานะยากจน และไม่มีงานทำ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง “โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ” ขึ้น เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๐ ณ บ้านขุนแตะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งนับเป็นแห่งแรกของประเทศไทย และพร้อมกันนั้น ก็ได้กันพื้นที่ป่าไว้เป็นผืนป่าอนุรักษ์ “โครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สวนป่าสิริกิติ์ที่ ๑๑”

             สวนป่าสิริกิติ์ที่ ๑๑ มีพื้นที่ครอบคลุมชุมชน ๓ หมู่บ้าน คือ บ้านขุนแตะ บ้านห้วยมะนาว และบ้านหินเหล็กไฟ ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ มีการดำเนินการในพื้นที่โดยจัดระเบียบการใช้พื้นที่ป่าอนุรักษ์ ด้วยการกำหนดกฎระเบียบหมู่บ้าน กฎระเบียบพื้นที่ทำกิน แผนดำเนินการป้องกันไฟป่า การตรวจป่า และการปลูก หญ้าแฝก ซึ่งราษฎรในพื้นที่ต่างให้ความร่วมมือ ร่วมใจ เป็นอย่างดี ในอันที่จะอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามวิถีของท้องถิ่น เช่น การทำแนวกันไฟ และป่าเปียก เป็นต้น ส่งผลให้พื้นที่โครงการฯ ในปัจจุบันไม่เกิดไฟป่าขึ้นอีก นอกจากการลุกลามมาจากที่อื่น การอนุรักษ์และการป้องกันไฟป่าที่สวนป่าสิริกิติ์ที่ ๑๑ ดำเนินการ ส่งผลให้ บริเวณสวนป่าฯ กลับมามีป่าไม้หนาแน่น และคืนความเป็น แหล่งต้นน้ำลำธารที่มีความอุดมสมบูรณ์กลับมาอีกครั้ง

เส้นทาง : โครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริสวนป่าสิริกิติ์ที่ ๑๑

บ้านขุนแตะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่