โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านโคกไร่ใหญ่

DSCF0190_14.10.2548

๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร และติดตามความคืบหน้าของโครงการฯ

             ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านโคกไร่ใหญ่ ได้สร้างงาน สร้างอาชีพให้ราษฎรในพื้นที่ได้มีชีวิตที่สงบสุข ร่มเย็น ใต้ร่มพระบารมี และมีรายได้จากการรับจ้างในโครงการ สำหรับนำมาจุนเจือครอบครัว ประการสำคัญคือ ได้รับความรู้ด้านการเกษตรที่สามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้ในครัวเรือนของตนเองได้เป็นอย่างดี ซึ่งพื้นที่จำนวน ๓๒๕ ไร่ ที่ตั้งอยู่ ณ บ้านโคกไร่ใหญ่ หมู่ที่ ๓ ตำบลสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาสได้จัดแบ่งเพื่อใช้ทำแปลงเพาะปลูกไม้ผล แปลงปลูกพืชผักกินผล แปลงปลูกพืชไร่ และแปลงปลูกต้นหม่อนสายพันธุ์เชียงใหม่ นอกจากนี้ ยังมีการทำปศุสัตว์ เลี้ยงสัตว์ปีก และสัตว์เคี้ยวเอื้อง สำหรับด้านการประมง มีการเลี้ยงปลานิล ปลาทับทิม และปลาสวาย ทั้งยังได้ปรับพื้นที่เพื่อศึกษาการจัดการพื้นที่ทางการเกษตรอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการแปรรูปผลผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่า อาทิ ปลาแดดเดียวและปลาส้ม น้ำหม่อนสกัดเข้มข้น น้ำหม่อนสกัดพร้อมดื่ม ขนมรังผึ้ง ข้าวเกรียบฟักทอง ข้าวเกรียบใบหม่อน ลูกหม่อน ครองแครงกรอบ และขนมปังไส้สังขยา โดยมีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อถึงไร่ เพื่อจัดจำหน่ายที่ตลาดสุไหงโก-ลก และตลาดสุไหงปาดี

             ฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านโคกไร่ใหญ่ ก่อตั้งขึ้นโดยคณะทำงานฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง หลังจากได้ทราบว่าชาวบ้านโคกไร่ใหญ่ และหมู่บ้านใกล้เคียง มีฐานะยากจน ว่างงาน และไม่ได้ผลผลิตจากการทำการเกษตร จำเป็นต้องขอรับพระราชทานความช่วยเหลือ จากนั้นจึงได้สำรวจพื้นที่และพบว่ามีพื้นที่สาธารณประโยชน์ เนื้อที่ประมาณ ๓๒๕ ไร่ เหมาะสำหรับที่จะใช้จัดตั้งฟาร์มตัวอย่างในการนี้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลัก ในการดำเนินโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ โดยให้หน่วยทหารพัฒนา สนับสนุนด้านการบุกเบิกปรับพื้นที่ ขุดสระน้ำขนาดเล็กเพื่อเป็นแหล่งน้ำชั่วคราวขณะเริ่มต้นโครงการ และให้กรมชลประทานพิจารณาจัดหาน้ำเพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ในระยะยาว

Issara Siridej_6-edit
thainews.prd.go.th_1-edit

             หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้เริ่มดำเนินการบุกเบิกพื้นที่ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยรับสมัครผู้ว่างงานเข้าปฏิบัติงานในฟาร์ม ตั้งแต่วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร และทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการฯ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และราษฎรในพื้นที่ รวมทั้งสมาชิกโครงการฯ ซึ่งทุกคนทุกฝ่ายได้มุ่งมั่นดำเนินงานพัฒนาชุมชนให้เจริญก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบัน

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์_11-edit
ภาวิณี สาลีทอง_8-standard-scale-2_00x-standard-scale-2_00x-gigapixel

เส้นทาง : โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านโคกไร่ใหญ่

ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส