ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติง

             ที่บ้านแม่ตุงติง อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ในปัจจุบัน ราษฎรสามารถใช้พื้นที่เล็ก ๆ เพาะปลูกได้ตลอดทั้งปี ทั้งยังเลี้ยงสัตว์เป็นอาหารโปรตีนได้เพียงพอ ส่งผลให้มีกินในครัวเรือน และมีสินค้าเกษตรมากพอที่จะจำหน่ายเป็นรายได้หลัก และยังมีรายได้เพิ่มจากทักษะการทอผ้าที่ได้รับการพัฒนาโดยศูนย์ศิลปาชีพฯ ซึ่งสร้างรายได้นับหมื่นบาทต่อเดือนเป็นรายได้ที่เพียงพอในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างคนรุ่นใหม่ให้มีโอกาสทางการศึกษา

๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๑ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมฟาร์มตัวอย่างบ้านแม่ตุงติง อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

             ย้อนมองกลับไปเมื่อครั้งที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านแม่ตุงติง เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ทำให้ทรงทราบว่าสภาพภูมิประเทศที่บ้านแม่ตุงติงแห้งแล้ง เป็นข้อจำกัดให้ทำการเกษตรได้ช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ในฤดูฝน และอาชีพเสริม ไม่ว่าจะเป็นการทอผ้าหรือทำไม้กวาด ก็สร้างรายได้ให้ไม่มากนัก ราษฎรจึงมีชีวิตอยู่อย่างยากจนและขาดแคลน พระองค์จึงทรงซื้อที่ดินเสื่อมโทรมจากส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้พื้นที่จัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้น โดยให้กรมชลประทานพิจารณาจัดหาแหล่งน้ำ สนับสนุนโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ และเพื่อการอุปโภคบริโภคของราษฎร

             ฟาร์มตัวอย่างฯ และศูนย์ฝึกทอผ้าศิลปาชีพ บ้านแม่ตุงติง จึงได้รับการจัดตั้งขึ้น ในช่วงที่พื้นที่ยังอยู่ในสภาพเสื่อมโทรม โดยจ้างแรงงานจากราษฎรในพื้นที่ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะให้ราษฎรมีรายได้พร้อมไปกับการได้ฝึกอาชีพการเกษตร อาทิ การปลูกกล้วยหอม ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และการปลูกไม้ใช้สอยต่าง ๆ เช่น ไม้ยูคาลิปตัส และสะเดา เป็นต้น นอกจากนั้น ยังส่งเสริมด้านการปศุสัตว์ เช่น การเลี้ยงนกกระทา เป็ดเทศ ไก่พันธุ์เนื้อ ไก่พันธุ์ไข่ ไก่ป่า ไก่ฟ้า สุกร เก้ง และเนื้อทราย เป็นต้น ตลอดจนได้จัดให้มีการฝึกอบรมการทอผ้าจากศูนย์ศิลปาชีพ

             ปัจจุบัน ฟาร์มตัวอย่างฯ และศูนย์ฝึกทอผ้าศิลปาชีพ บ้านแม่ตุงติง มีพื้นที่ทั้งสิ้น ๑๔๗ ไร่ เป็นศูนย์รวมความรู้ทางการเกษตรและศิลปาชีพเพื่อพัฒนาชุมชน ราษฎรมีชีวิตที่มีความสุขบนพื้นฐานความพอเพียงได้ด้วยผลจากการดำเนินการตามแนวพระราชดำริ โดยมีนักวิชาการเกษตรจากสำนักพระราชวังเป็นผู้ดูแลการปฏิบัติงานในพื้นที่ และประสานงานกับหน่วยราชการอื่น ๆ

เส้นทาง : ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติง

อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่