ฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านครองชีพ

- พลิกฟื้นทุ่งร้าง ให้เรืองรอง -

706731-scale-4x

             นับจากวันที่เริ่มดำเนินการ ฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านครองชีพ ตําบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง เมื่อปี ๒๕๔๔ ทำให้ที่นาส่วนใหญ่ของทุ่งครองชีพ ซึ่งเป็นที่นาร้างได้คืนความอุดมสมบูรณ์กลับมาอีกครั้ง จากการที่ราษฎรมีแบบอย่าง และได้รับความรู้ในการทำการเกษตรตามแนวทางที่ถูกต้อง ด้วยกิจกรรมที่โครงการฯ ให้การส่งเสริม ไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชผัก พืชไร่ ไม้ผล การทำนาข้าว การปศุสัตว์ การประมง การปรับปรุงบำรุงดิน การเพาะชำกล้าไม้ หรือการแปรรูปผลผลิตที่เกษตรกรได้เข้ามาเรียนรู้ แล้วนำผลสำเร็จของโครงการฯ ไปขยายผลในพื้นที่ของตนเอง ก่อเกิดเป็นรายได้และนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

created by dji camera

             สำหรับบ้านครองชีพนั้น หากมองย้อนกลับไปในอดีต จะได้เห็นทุ่งนาผืนใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์จนเป็นที่ยอมรับกันว่า ผลผลิตจากนาข้าวที่อำเภอบางแก้ว สามารถเลี้ยงคนได้ทั้งจังหวัดพัทลุง แต่จากความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติในเวลาต่อมา ที่เกิดน้ำท่วม และฝนทิ้งช่วงนาน ก็ทำให้เกิดความแห้งแล้ง ส่งผลให้การทำนาล้มเหลว จนราษฎรหนุ่มสาวต้องอพยพไปขายแรงงานในต่างถิ่น นับเป็นความโชคดีของราษฎรในพื้นที่ ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมศูนย์ศิลปาชีพบ้านหัวป่าเขียว ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓ เพื่อทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการศิลปาชีพ ที่พระองค์มีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้น เมื่อปี ๒๕๔๒ สำหรับดำเนินงานด้านการพัฒนางานหัตถกรรมซึ่งทำจาก กระจูด พืชที่ขึ้นอยู่ทั่วไปในพื้นที่ชุ่มน้ำของตำบลทะเลน้อย

๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าของฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านครองชีพ

             เมื่อสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงทราบถึงความยากจนของราษฎรจังหวัดพัทลุง โดยเฉพาะชาวอำเภอบางแก้ว ที่ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานอาชีพเพื่อเลี้ยงปากท้อง จึงมีพระราชเสาวนีย์ให้หาพื้นที่ที่เหมาะสม เพื่อจัดทําโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ซึ่งปรากฏว่ามีราษฎรบ้านครองชีพ ๙๓ ราย ได้ร่วมกันทูลเกล้าฯ ถวายที่ดินสำหรับใช้ในการดำเนินโครงการฯ มีเนื้อที่รวม ๒๕๔ ไร่ ๓ งาน ๑๒ ตารางวา จากจุดเริ่มของโครงการฯ ก่อเกิดเป็นแหล่งจ้างงานสำหรับเกษตรกรในพื้นที่ที่ได้มีงานทำ นำไปสู่การมีรายได้ ตลอดจนได้เรียนรู้การปฏิบัติงานด้านการเกษตรที่ถูกต้อง และยังได้ใช้เป็นแหล่งผลิตอาหารของจังหวัดพัทลุงสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

IMG_25630608_104126

เส้นทาง : ฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านครองชีพ

ตําบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง