หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านรอตันบาตู

- ชุมชนสตรีหม้าย... สิ้นครอบครัว ไม่สิ้นหวัง -

             ในวันนี้ ราษฎรที่บ้านรอตันบาตู ชุมชนริมแม่น้ำบางนรา หมู่ ๗ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส มีความเป็นอยู่ที่สงบสุข ร่มเย็น เนื่องจากเป็นหมู่บ้านที่ได้รับการออกแบบพื้นที่ไว้อย่างเรียบร้อย สวยงาม มีการวางระบบสาธารณูปโภค ระบบชลประทานเพื่อการเกษตร และมีการบริหารจัดการชุมชนอย่างเป็นระเบียบ

             โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นที่ ๓๐๐ ไร่ ได้จัดสรรที่ดินจำนวน ๑๕๐ แปลง แปลงละ ๒ ไร่ ให้บรรดาหญิงหม้ายและลูก ได้อยู่อาศัยกันอย่างปลอดภัย โดยมี โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านรอตันบาตู บนพื้นที่อีก ๓๓๒ ไร่ เพื่อใช้เป็นแหล่งผลิตอาหารและสร้างรายได้ให้หมู่บ้าน และยังมีศูนย์ศิลปาชีพเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งสามารถสร้างรายได้จากงานศิลปาชีพอีกทางหนึ่ง

            ถ้ามองย้อนกลับไปในอดีต จะเห็นได้ว่าสถานการณ์ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายนอกหมู่บ้านรอตันบาตู ไม่เคยมีความสงบอย่างแท้จริงเลย มีแต่การมุ่งทำร้าย เข่นฆ่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทหาร ตำรวจ รวมไปถึงผู้บริสุทธิ์ที่ให้ความร่วมมือกับรัฐ ซึ่งผู้คนเหล่านี้นอกจากการเป็นเจ้าหน้าที่แล้ว อีกสถานะหนึ่งก็คือ การเป็น “ผู้นำครอบครัว” ที่เมื่อชีวิตถูกกระทำให้ต้องจบลง ภรรยาและลูกย่อมจะได้รับความลำบาก โดยเฉพาะในสังคมมลายูนั้น ผู้หญิงมักถูกให้คุณค่าโดยการผูกโยงไว้กับการเป็น “ภรรยา” เมื่อขาดสามี ไม่มีผู้ชายเป็นผู้นำครอบครัว แล้ว คุณค่าของหญิงหม้ายจะถูกลดทอนลง กลายเป็นคนอ่อนแอที่ต้องถูกสอดส่องดูแลจากชุมชน แม้การแต่งงานใหม่จะเป็นการคืนคุณค่าของความเป็นผู้หญิงให้สมบูรณ์ได้อีกครั้ง ด้วยการมีผู้ชายคอยชี้นำ ปกป้องดูแล แต่หญิงหม้ายส่วนใหญ่จะแต่งงานเป็นภรรยาคนที่สอง ทำให้ต้องพบกับการด้อยค่า จากการให้คุณค่าภรรยาคนต่อมาไม่เท่าภรรยาคนแรก นำไปสู่การใช้ความรุนแรงเชิงกายภาพ หรือการแสวงหาผลประโยชน์จากหญิงหม้าย กลายเป็นปัญหาของสถาบันครอบครัว ที่ส่งผลกระทบต่อชุมชุนในที่สุด

๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘ เสด็จพระราชดำเนินเพื่อทรงติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านรอตันบาตู

            สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงห่วงใยครอบครัวของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อต้องสูญเสียเสาหลักของบ้านไป จึงพระราชทานพระราชเสาวนีย์ให้ดำเนินการช่วยเหลือ ครอบครัวราษฎรผู้ประสบเคราะห์กรรม ด้วยการจัดตั้ง หมู่บ้านรอตันบาตู ขึ้น เป็นหมู่บ้านที่มีเจ้าหน้าที่ทหารคอยดูแลด้านความปลอดภัย มีการสร้างหลักประกันเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมกับดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง และฟาร์มตัวอย่างฯ โดยฝึกอาชีพด้านการเกษตร การเลี้ยงสัตว์ เป็นการสร้างงานให้บรรดาแม่หม้ายและทายาทผู้เสียชีวิต เพื่อให้มีโอกาสได้พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จนส่งผลต่อการมีสภาพจิตใจและความเป็นอยู่ที่สุขสงบได้จนถึงปัจจุบัน

Paosee Garagate-1-edit
181685854_1932659043553628_2175899157196626970_n-edit
Thun Kaewmunee-2-edit
Nattakarn Kriangkert-2-edit
Nattakarn Kriangkert-1-edit

เส้นทาง : หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านรอตันบาตู

หมู่ ๗ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส