อ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนนใหญ่

             อ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนนใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร เป็นแหล่งน้ำขนาดความจุ ๑๒,๕๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร สามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่เกษตรกรรมได้มากกว่า ๘,๐๐๐ ไร่ ทำให้ราษฎร ๕ หมู่บ้าน ในตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ ได้แก่ บ้านนาดี บ้านโพนทอ บ้านโพนแพ บ้านกุดสะกอย และบ้านโพธิไพศาล รวมทั้งอีก ๓ หมู่บ้าน ในตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ ได้แก่ บ้านโพนจาน บ้านห้วยไร่ และบ้านดงคำ ราษฎรทั้ง ๘ หมู่บ้าน จำนวนมากกว่า ๘,๐๐๐ คน จากประมาณ ๑,๖๐๐ ครัวเรือน ต่างมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอตลอดทั้งปี โดยราษฎรได้มีส่วนร่วมในการดูแลอ่างเก็บน้ำ และบริหารจัดการการใช้น้ำ ทำให้ในปัจจุบัน นอกจากอ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนนใหญ่จะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนทางการเกษตรแล้ว ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ มีจุดล่องแพ และกีฬาทางน้ำ ตลอดจนเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาเพื่อเป็นอาหาร ซึ่งได้สร้างความอุดมสมบูรณ์ในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี

22007919_1421819467932513_8889203213835440893_n-edit

             ก่อนเกิดโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำรินั้น ราษฎรในพื้นที่ต้องประสบกับความเดือดร้อนจากปัญหาการขาดน้ำ ทั้งเพื่อการอุปโภคบริโภคและการทำการเกษตร จนถึงช่วงปลายปี ๒๕๓๘ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ในคราวที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านกุดสะกอย ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ได้มีราษฎรบ้านโพนแพง จังหวัดสกลนคร ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาว่า ราษฎรประสบปัญหา ในการทำนาเนื่องจากฝนทิ้งช่วง ทำให้ขาดแคลนน้ำ พระองค์จึงมีพระราชเสาวนีย์ให้กรมชลประทานพิจารณาจัดหาแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎร ซึ่งนำไปสู่การจัดตั้ง โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่เริ่มดำเนินงานก่อสร้างในปี ๒๕๓๙ แต่ได้เกิดปัญหาที่ทำให้โครงการต้องหยุดชะงักไประยะหนึ่งกับการแก้ปัญหากรณีที่มีกลุ่มบุคคลเข้ามากว้านซื้อที่ดินและปลูกต้นไม้ เพื่อเรียกร้องเงินค่าทดแทนทรัพย์สิน อย่างไรก็ตาม ในที่สุดก็สามารถดำเนินงานให้สำเร็จลุล่วงได้ในปี ๒๕๕๐ ซึ่งโครงการฯ สามารถสร้างประโยชน์สุขให้แก่ราษฎรได้ตามพระราชประสงค์ในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

NET01125-

เส้นทาง : อ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนนใหญ่

ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร