ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ บ้านกำพี้

             ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านกำพี้ ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ได้ช่วยให้ราษฎรจากบ้านกำพี้ บ้านแดงน้อย บ้านเหล่ากา บ้านเจริญศิลป์ และหมู่บ้านใกล้เคียง ได้มีโอกาสเข้าไปทำงานในโครงการฯ ซึ่งนอกจากได้รับความรู้ และประสบการณ์ด้านการเกษตร การปลูกหม่อนไหมเพื่อสนับสนุนโครงการแล้ว ราษฎรที่เข้าไปทำงานอยู่ในโครงการ ยังได้รับการส่งเสริมให้เรียนรู้เรื่องการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ด้วยการนำวัตถุดิบซึ่งผลิตขึ้นภายในโครงการมาผ่านกระบวนการ เพื่อเพิ่มมูลค่า อาทิ การทำข้าวเกรียบจากพืชผัก การแปรรูปกล้วยเป็นขนมที่หลากหลาย การทำน้ำสมุนไพร การผลิตอาหารสำเร็จรูปจากผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ รวมไปถึงการรับทำอาหารและอาหารว่างในการจัดประชุม สัมมนาของหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ใกล้เคียงด้วย เมื่อราษฎรได้นำความรู้ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานในโครงการฯ ไปใช้ประกอบอาชีพส่วนตัว ช่วยให้ราษฎรมีรายได้ที่ดี จึงเปิดโอกาสให้คนใหม่ ๆ ได้หมุนเวียนเข้ามาทำงาน เป็นการเพิ่มจำนวนราษฎรที่มีความรู้ นอกจากนั้น ทั้งโครงการ และพื้นที่ขยายผลโดยรอบ ยังเป็นแหล่งผลิตอาหารให้ชุมชนได้บริโภคอาหารที่ปลอดจากสารพิษ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรสำหรับการศึกษาดูงานและฝึกอบรม ซึ่งปรากฏว่า มีราษฎร นักเรียน นักศึกษา และข้าราชการจากส่วนราชการต่าง ๆ เข้ารับการฝึกอบรมที่โครงการตลอดทั้งปี

             การพัฒนาบ้านกำพี้ และหมู่บ้านใกล้เคียงโดยรอบ จนสามารถสร้างความอุดมสมบูรณ์ขึ้นเป็นพื้นฐานสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้ราษฎรมีชีวิตที่ดีขึ้น เนื่องจากในอดีตพื้นที่บ้านกำพี้ส่วนใหญ่เป็นที่นา และบริเวณใกล้เคียงเคยทำนาเกลือมาก่อน แม้จะมีคลองส่งน้ำที่มีน้ำไหลตลอดปี ก็ไม่สามารถนำน้ำมาทำการเกษตรได้ เนื่องจากเป็นน้ำเค็ม น้ำที่สามารถนำมาใช้ทำการเกษตรมีเพียงน้ำจากคลองส่งน้ำห้วยเชียงคำเท่านั้น ในหน้าแล้งจะไม่มีน้ำ ราษฎรส่วนใหญ่ที่ประกอบอาชีพการเกษตรต้องอาศัยน้ำฝนจากธรรมชาติเป็นหลัก ทำให้เกิดปัญหาความแห้งแล้ง ความเค็มในดิน และการขาดน้ำที่จะนำมาใช้ในการทำการเกษตร การเพาะปลูกจึงไม่ได้ผลเท่าที่ควร

             สำหรับการก่อตั้งกลุ่มทอผ้าไหมบ้านกำพี้ ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ ได้สนองพระราชเสาวนีย์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อปี ๒๕๑๖ โดยจัดตั้งขึ้นที่บ้านกำพี้ หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๑๒ ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับราษฎรบ้านกำพี้เข้าเป็นสมาชิกกลุ่มทอผ้าไหมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ซึ่งการดำเนินงานของกลุ่มทอผ้า บ้านกำพี้ ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมสมาชิกกลุ่มทอผ้าไหมบ้านกำพี้ และราษฎร เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓ และได้ทรงทราบถึงความลำบากและความเดือดร้อนในชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร จึงได้พระราชทานเงินทุนสำหรับการประกอบอาชีพ นำไปเป็นทุนในการปลูกหม่อน เลี้ยงไหม และทรงรับกลุ่มทอผ้าไหมบ้านกำพี้ เข้าเป็นสมาชิกทอผ้าไหมตามโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ในพระองค์ฯ โดยการจัดตั้งขึ้นเป็น โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกำพี้ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓

176619913_299521374875491_5468282871952843346_n

             ด้วยความที่ทรงห่วงใยราษฎรซึ่งยังคง ขาดแคลนอาหาร เนื่องจากการทำการเกษตรยังให้ผลผลิตไม่เพียงพอ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง จึงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและสมาชิกศิลปาชีพบ้านกำพี้อีกเป็นครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ และได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งฟาร์มตัวอย่างฯ ขึ้นในพื้นที่บ้านกำพี้ ในการนี้ จังหวัดมหาสารคาม ได้รับสนองพระราชดำริ โดยการใช้พื้นที่ป่าโคกแสบง ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมว่างเปล่า จำนวน ๑๕๗ ไร่ ๒ งาน เป็นพื้นที่จัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านกำพี้ และได้พัฒนาพื้นที่ จัดหาแหล่งน้ำ โดยการขุดสระและเจาะบ่อบาดาล เพื่อให้มีน้ำใช้เพียงพอ ตลอดจนศึกษาหาทางแก้ไขปัญหาดินเค็ม และจัดหาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ แล้วจึงเริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยรับราษฎรที่ยากจนในพื้นที่เข้ามาทำงานในโครงการ เพื่อให้โอกาสในการเรียนรู้ และฝึกฝนการทำเกษตรที่เหมาะสมในลักษณะเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Learning by Doing) ตามที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้พระราชทานพระราชเสาวนีย์ไว้

เส้นทาง : ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ บ้านกำพี้

บ้านกำพี้ ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม