โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสะเมิง
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

- ฟื้นฟู รักษา จัดหาที่ทำกิน -

             โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสะเมิง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินงานโครงการฯ ตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมุ่งเน้นการฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม และดูแลรักษาป่าส่วนที่ยังมีความสมบูรณ์ไว้ พร้อมไปกับการจัดหาที่ทำกินให้ราษฎรทำการเกษตรเป็นหลักแหล่ง เพื่อหยุดการขยายพื้นที่ทำไร่หมุนเวียน ทำให้สามารถอนุรักษ์สัตว์ป่าและรักษาสภาพแวดล้อมของป่าที่อุดมสมบูรณ์ บนพื้นที่ประมาณ ๕๖๘,๕๐๐ ไร่ ให้เป็นป่าต้นน้ำลำธารไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

IMG_9747-

๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านยั้งเมิน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

             หากไม่มีพระราชดำริที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้พระราชทานไว้เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ในคราวที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรบ้านยั้งเมิน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ และทรงพบว่าราษฎรมีฐานะยากจน ขาดแคลนอาหารและรายได้ อันเนื่องมาจากการไม่มีความรู้ในการทำการเกษตรที่เหมาะสม หากไม่พัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรให้สามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างพอเพียง พวกเขาก็อาจจะทำลายทรัพยากรธรรมชาติเพื่อหาทางเอาชีวิตรอดเช่นที่เคยกระทำมาในอดีต

IMG_9755-

             การที่พระองค์มีพระราชดำริด้วยการพระราชทานแนวทางการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูสภาพป่าไม้ในเขตป่าสงวนแหงชาติป่าสะเมิง ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกไปแล้วประมาณ ๑๔๓,๑๒๕ ไร่ แก่ผู้เกี่ยวข้องในครั้งนั้น โดยการจัดตั้งธนาคารอาหารชุมชน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร จัดตั้งฟาร์มตัวอย่าง และศูนย์ศิลปาชีพ ที่จะช่วยสร้างอาชีพให้ราษฎรได้ผลิตงานทอผ้า แกะสลักไม้ จักสาน และตีเหล็ก เพื่อให้ปกป้องคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมไปกับการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยการปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ำ บำรุงป่าไม้ เพาะชำกล้าไม้ กล้าหวาย และทำแนวกันไฟป่า ซึ่งปรากฏว่า การดำเนินงานตามพระราชดำริมาอย่างต่อเนื่อง ได้ทำให้ป่าสะเมิง เป็นพื้นที่สำหรับให้ป่าและคนอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนจนถึงปัจจุบัน

เส้นทาง : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสะเมิง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่