โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดสิม – คุ้มเก่า

ศาลาทรงงาน โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดสิม-คุ้มเก่า

              โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดสิม-คุ้มเก่า ตั้งอยู่ ณ ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินงานตามพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมุ่งเน้นการส่งเสริมให้ราษฎรที่ยากจนได้รู้จักช่วยเหลือตนเอง โครงการได้พัฒนาศักยภาพชุมชนให้แก่สมาชิกและประชาชนมากกว่า ๑,๒๐๐ ครัวเรือน ในพื้นที่ ๔ ตำบล ของอำเภอเขาวง ด้วยการส่งเสริมอาชีพจำนวนมากถึง ๓๐ อาชีพ โดยเฉพาะอาชีพกลุ่มทอผ้าไหม กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม กลุ่มแกะสลักไม้ และกลุ่มจักสานไม้ไผ่ ทั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้ราษฎรได้เลือกทำในสิ่งที่ตนถนัด ทำให้พวกเขามีความตั้งใจในการประกอบอาชีพ ส่งผลให้มีรายได้เลี้ยงครอบครัวเป็นอย่างดี พร้อมกันนั้นก็ดำเนินการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ใกล้เคียงไปพร้อมด้วย ซึ่งราษฎรก็ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการพึ่งพาธรรมชาติรอบตัวเป็นปัจจัยในการดำรงชีวิต

              หากมองย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่ยังไม่มีโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดสิม-คุ้มเก่า จะพบว่า ในอดีตนั้นบ้านกุดสิม ประสบปัญหาภัยแล้งเป็นประจำทุกปี เนื่องจากฝนไม่ตกตามฤดูกาล ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักจึงประสบ ปัญหาการขาดแคลนน้ำ ทำให้ผลผลิตที่ได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการบริโภค หรือเพื่อการจำหน่าย เป็นเหตุให้ราษฎรมีฐานะยากจน มีชีวิตอยู่ ด้วยความยากลำบาก

            ความทราบถึง สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในคราวที่เสด็จแปรพระราชฐานไปประทับ ณ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ และด้วยความห่วงใยที่ทรงมีต่อพสกนิกร พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านกุดสิม ณ โรงเรียนเขาวงวิทยาคาร เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๕ และได้มีพระราชเสาวนีย์ให้นำโครงการส่งเสริมศิลปาชีพเข้ามาดำเนินการให้ความช่วยเหลือ เพื่อแก้ปัญหา และบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของราษฎรที่ประสบภัยแล้ง ขาดอาชีพ ขาดรายได้ ทั้งยังทรงพระกรุณากราบบังคมทูลเชิญ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านกุดสิม เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๕ ณ โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดสิม ด้วยในโอกาสดังกล่าว พระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานแนวพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในพื้นที่อย่างรอบด้าน รวมทั้งพระราชทานทุนการศึกษาเด็กนักเรียน และทรงรับราษฎรที่เจ็บป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วย

69439016_1109839675876329_7971674028265963520_n-edit

              ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานพระราชดำริให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องให้ การส่งเสริม และช่วยเหลือ พร้อมทั้งสนับสนุนเงินทุนสำหรับการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ทอผ้าไหม แกะสลัก และจักสาน จนเกิดเป็นศิลปาชีพ ซึ่งเป็นอาชีพเสริมจากการทำการเกษตร โดยอาศัยภูมิปัญญาพื้นถิ่น และความสามารถของตนเอง จึงเป็นที่ประจักษ์ว่า การส่งเสริมและพัฒนาอย่างรอบด้านจากโครงการนี้เอง ทำให้ราษฎรบ้านกุดสิมและหมู่บ้านใกล้เคียงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นลำดับมาจนถึงปัจจุบัน

เส้นทาง : โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดสิม – คุ้มเก่า (ศาลาทรงงาน)

ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์