โครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอละหานทราย

ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย ที่ชายแดนไทย-กัมพูชา

              โครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอละหานทราย ณ บ้านผไทรวมพล ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรม เพื่อยกระดับทักษะในการสร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมให้แก่สมาชิกในโครงการอย่างสม่ำเสมอ อาทิ การทอและการออกแบบลายผ้าไหม การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การจัดแปลงเรียนรู้ไม้ย้อมสี การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เชิงอนุรักษ์ด้านหม่อนไหม ไม้ย้อมสี และผ้าไหม ตลอดจนจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ อาทิ การตั้งธนาคารจุลินทรีย์ การทำปุ๋ยจุลินทรีย์ การเลี้ยงปลาในบ่อดิน การปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ การเลี้ยงเป็ดและเลี้ยงไก่พื้นเมือง การทำนา และการปลูกพืชผัก ตลอดจนได้ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวก ให้พร้อมสำหรับการรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรหรือการศึกษาดูงานได้ตลอดทั้งปี

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๐ เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรบ้านผไทรวมพล ณ โรงเรียนผไทรวมพล

              อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ณ บ้านผไทรวมพล ที่นำมากล่าวถึง เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีการส่งเสริมโครงการศิลปาชีพ เนื่องจากชายแดนไทยบริเวณนี้ มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศกัมพูชา และมีราษฎรจากหลายท้องที่ได้อพยพมาก่อตั้งชุมชน สร้างที่อยู่อาศัยและที่ทำกินเป็นหมู่บ้าน ในชื่อ “บาระแนะ” พื้นที่นี้จึงเป็นจุดที่มีความสำคัญด้านความมั่นคง ดังปรากฏว่า ความไม่สงบตามแนวชายแดนได้เริ่มชัดเจนขึ้น ในปี ๒๕๑๘ จากการที่ประเทศกัมพูชาได้เปลี่ยนแปลงการปกครองโดยกองกำลังคอมมิวนิสต์กัมพูชา ซึ่งเรียกตนเองว่า “กองทัพแห่งชาติกัมพูชาประชาธิปไตย” หรือเขมรแดงได้เข้ามาสร้างเครือข่ายในพื้นที่ชายแดนร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย การที่มีกองกำลังต่างชาติรุกล้ำอธิปไตย ได้นำไปสู่สถานการณ์การสู้รบ ระหว่างทหารกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ภายในประเทศ ซึ่งภัยคุกคามดังกล่าว ได้ยกระดับความรุนแรงขึ้นสูงสุดในปี ๒๕๒๑ เป็นเหตุให้ราษฎรหมู่บ้านบาระแนะต้องละทิ้งบ้านเรือนและพื้นที่ทำกิน นำความทุกข์ยากให้เกิดขึ้นทุกหย่อมหญ้าทั่วพื้นที่

Drone- (1)

ภาพถ่ายทางอากาศ พื้นที่โครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอละหานทราย

              ความทราบถึง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริให้กองทัพบกร่วมกับกรมชลประทาน ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองมะนาวขึ้นที่บ้านโนนดินแดง อำเภอละหานทราย และจัดตั้ง “โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในเขตพื้นที่อำเภอละหานทราย” ขึ้นรองรับสถานการณ์ มีการจัดพื้นที่ทำกินด้วยวิธีการ กระจายสิทธิการถือครองที่ดินให้แก่เกษตรกร พร้อมไปกับการพัฒนาขั้นพื้นฐาน อาทิ การสร้างแหล่งน้ำ สร้างถนน การส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ราษฎรในหมู่บ้าน โดยได้จัดตั้งหมู่บ้านขึ้นใหม่ในบริเวณบ้านบาระแนะเดิม อีก ๔ หมู่บ้าน คือ บ้านศรีทายาท บ้านราษฎร์รักแดน บ้านแท่นทัพไทย และบ้านไผทรวมพล

๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๔ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
พระราชทานแนวทางดำเนินงานเกี่ยวกับการสำรวจและการวางแผนใช้ที่ดิน ในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทอดพระเนตรโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในเขตพื้นที่อำเภอละหานทราย

              ถึงแม้จะเกิดสถานการณ์ความไม่สงบที่ส่งผล กระทบต่อความมั่นคงตามแนวชายแดน แต่ด้วยน้ำพระราชหฤทัย ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงให้ความเอาพระหฤทัยใส่ในชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่ และทรงติดตามงานตามโครงการที่ได้พระราชทานพระราชดำริไว้ ตลอดจนทรงส่งเสริมให้เพิ่มพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ขึ้นเป็นลำดับ จึงนำมาซึ่งความสุขสงบในการใช้ชีวิตของผู้คนในชุมชน

              ล่วงมาถึงปี ๒๕๔๐ ครั้งที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร ณ โรงเรียนบ้านผไทรวมพล เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ พระองค์มีพระราชเสาวนีย์ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันให้ความช่วยเหลือราษฎรในหมู่บ้านตามแนวชายแดน พร้อมทั้งให้จัดตั้ง “โครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอละหานทราย” ขึ้น โดยในขั้นต้นได้รับราษฎรไว้เป็นสมาชิกในโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ จำนวน ๘๐ คน และพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ให้เป็นทุนในการดำเนินงานคนละ ๙,๐๐๐ บาท และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งกลุ่มทอผ้าไหม จำนวน ๔ หมู่บ้าน พร้อมกับการส่งเสริมการเลี้ยงไหม โดยมีพระราชเสาวนีย์ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามดูแล เพื่อช่วยกันพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านผลิตอาหาร มีการสนับสนุนการเลี้ยงปลาเพื่อให้ราษฎรมีสัตว์น้ำไว้บริโภคได้ตลอดปี ด้วยการจัดตั้งเป็น “โครงการแหล่งผลิตอาหารอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ”

              ต่อมา วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๕ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านผไทรวมพลเป็นครั้งที่ ๒ ณ โครงการส่งเสริม ศิลปาชีพอำเภอละหานทราย ทรงมีพระราชดำริให้คณะทำงานสนับสนุนช่วยเหลือให้หมู่บ้านทั้ง ๔ แห่ง มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีการประกอบอาชีพที่ยั่งยืน คณะทำงาน ๒ โครงการเดิม คือ โครงการแหล่งผลิตอาหารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอละหานทราย จึงร่วมมือกันภายใต้ชื่อ “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอละหานทราย” เพื่อช่วยให้ราษฎรในพื้นที่มีความมั่นคงและมีอาชีพเสริมจากการทำ การเกษตร

เส้นทาง : โครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอละหานทราย

บ้านผไทรวมพล ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์