อ่างเก็บน้ำตาดคำแคน

Sat-ตาดคำแคน

             อ่างเก็บน้ำตาดคำแคน โครงการชลประทานขนาดเล็ก ตั้งอยู่ที่ บ้านโคกสว่าง ตำบลบะยาว อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี มีขนาดทำนบดินยาว ๓๒๒ เมตร กว้าง ๖ เมตร สูง ๑๒ เมตร ขนาดความจุน้ำ ๓๒๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร สามารถส่งน้ำช่วยเหลือราษฎรมากกว่า ๑,๐๐๐ คน จากประมาณ ๔๐๐ ครัวเรือน ซึ่งมีพื้นที่ทำการเกษตร ๕๖๒ ไร่ ใน ๒ หมู่บ้าน คือ บ้านโคกสว่าง และบ้านโคกเล้า ช่วยให้ทุกครัวเรือน มีน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค การเลี้ยงสัตว์น้ำ และทำการเกษตร มีการปลูกพืชสวน และเลี้ยงสัตว์ ได้ตลอดทั้งปี

ฟาร์มกุ้ง2-FB-ต.ตี้-gigapixel-standard-scale-4_00x
ฟาร์มดุก-FB-ต.ตี้-gigapixel-standard-scale-4_00x

ผลผลิตสัตว์น้ำจากฟาร์มเพาะเลี้ยงในพื้นที่ชลประทานอ่างเก็บน้ำตาดคำแคน

             หากย้อนมองกลับไปในอดีต จะพบว่าบ้านโคกสว่าง และบ้านโคกเล้า ประสบปัญหาภัยแล้งต่อเนื่องทุกปี แม้ว่าในช่วงฤดูฝนปริมาณฝนที่ตกจะมีเป็นจำนวนมาก แต่น้ำฝนก็ชะล้างผิวดินลงสู่แม่น้ำ และตามธรรมชาติของดินปนทรายนั้น ส่วนที่เหลืออยู่หลังจากการชะล้างก็ไม่สามารถเก็บความชุ่มชื้นไว้ได้นาน โดยเฉพาะบนพื้นที่ที่มีภูมิประเทศเป็นเนินสูง สังเกตได้จากชื่อหมู่บ้านซึ่งนำหน้าด้วยคำว่า “โคก” พื้นดินจะแห้งแล้งกันดารกว่าที่ลุ่ม จึงไม่มีน้ำเพียงพอสำหรับทำการเกษตร ราษฎรจำเป็นต้องหาบน้ำจากแหล่งน้ำที่ห่างไกลจากบ้านและชุมชน เพื่อนำมาใช้อุปโภคบริโภค จากการที่ประสบกับความยากลำบากในชีวิตความเป็นอยู่ นายเวิน สุระเสียง กำนันตำบลบะยาว และราษฎร จึงได้ขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยขอพระราชทานแหล่งน้ำสำหรับแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ซึ่งพระองค์ทรงพระเมตตาพระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาจัดหาแหล่งน้ำ เพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านโคกสว่าง บ้านโคกเล้า และหมู่บ้านใกล้เคียง ซึ่งเป็นหมู่บ้านแล้งซ้ำซาก และกรมชลประทานได้สนองพระราชดำริ นำมาสู่ โครงการอ่างเก็บน้ำตาดคำแคน ที่เริ่มการก่อสร้าง เมื่อปี ๒๕๔๐ การก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้งานได้ เมื่อปี ๒๕๔๒

แมลงน้ำ-อาหารท้องถิ่น-FB-ต.ตี้-gigapixel-standard-scale-4_00x

แมลงน้ำสารพัดชนิดจากแหล่งน้ำผิวดินที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเป็นอาหารพื้นถิ่นของราษฎรในพื้นที่

mashroom-FB-bearsod

เห็ดป่า อาหารที่แสดงความอุดมสมบูรณ์และชุ่มชื้นของสิ่งแวดล้อม

FB-Chainarong Wibulkun-ใช้แทนรูปในเวิร์ด

นาข้าวที่บ้านโคกสว่าง ซึ่งได้รับน้ำจากอ่างเก็บน้ำตาดคำแคน 

เส้นทาง : อ่างเก็บน้ำตาดคำแคน

บ้านโคกสว่าง ตำบลบะยาว อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี