โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ ป่าทุ่งทะเล

             โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้สนองพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยดำเนินการ ณ บริเวณบ้านปากคลอง หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ด้วยการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งฟื้นฟูสภาพป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์และมีระบบนิเวศที่สมดุล ตลอดจนศึกษาค้นคว้าและทดลองเกี่ยวกับเรื่องป่าไม้ พืชพันธุ์ไม้ สัตว์ และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ในพื้นที่ พร้อมกันนั้นได้เสริมสร้างและถ่ายทอดความรู้ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา อนุรักษ์ และป้องกันรักษาพื้นที่ป่าทุ่งทะเล ไม่ให้เสื่อมโทรม ในโอกาสเดียวกันได้ส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ เพื่อยกระดับรายได้ของประชาชนในพื้นที่ป่าทุ่งทะเลให้พออยู่พอกิน สามารถพึ่งตนเองได้ เพื่อนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี

DSC_5495-

             ป่าทุ่งทะเล เป็นส่วนหนึ่งของป่าสงวนแห่งชาติป่าเกาะกลาง มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น ๒๒,๑๘๑ ไร่ พื้นที่เดิมเป็นทุ่งหญ้ากว้างสลับกับแนวป่า ราษฎรได้ใช้เป็นสถานที่เลี้ยงสัตว์ เช่น วัว และควาย เป็นต้น โดยได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ในขณะนั้น ให้ใช้พื้นที่ประมาณ ๔,๒๐๐ ไร่ เลี้ยงสัตว์ได้ แต่ปรากฏว่าเมื่อเวลาผ่านไป ด้วยสภาพพื้นที่ป่าทุ่งทะเลที่มีลักษณะเป็นที่ราบติดทะเล และมีหาดทรายทอดยาว สวยงาม จึงมีราษฎรและนายทุนเข้ามาบุกรุกทำลายป่าทุ่งทะเล เพื่อครอบครองที่ดิน ส่งผลให้ป่าทุ่งทะเลอยู่ในสภาพเสื่อมโทรม อย่างไรก็ตาม นับเป็นความโชคดีอยู่บ้างที่ยังมีราษฎรอีกกลุ่มหนึ่งมีความผูกพันกับสถานที่ รักธรรมชาติ และหวงแหนทรัพยากร ร่วมกันต่อต้านการบุกรุกครอบครองของนายทุน จนเกิดเป็นปัญหากระทบกระทั่งและมีคดีฟ้องร้องมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อยุติปัญหาความขัดแย้ง จังหวัดกระบี่ จึงพิจารณาทูลเกล้าฯ ถวายที่ดินป่าทุ่งทะเล เนื้อที่ประมาณ ๔,๒๐๐ ไร่ แด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อทรงใช้เป็นสาธารณประโยชน์ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และใช้เป็นศูนย์ศิลปาชีพตามพระราชอัธยาศัย

             สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงรับพื้นที่ป่าทุ่งทะเลเพื่อดำเนินโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าไม้ สัตว์ป่า และสัตว์น้ำ ตลอดจนเพื่อรักษาพื้นที่ดังกล่าวไว้ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๗ ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ พระองค์ยังได้พระราชทานพระราชดำริเพิ่มเติม ให้อนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าชายเลน โดยให้ศึกษา วิจัย ทดลอง และขยายพันธุ์สัตว์ทะเลที่คาดว่าจะเป็นสัตว์น้ำทะเลเศรษฐกิจที่ดีในอนาคตได้ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมเป็นอาชีพแก่ราษฎร ตลอดจนรักษาไว้ซึ่งระบบนิเวศของป่าทุ่งทะเล โดยให้จ้างประชาชนที่อาศัยทำกินอยู่ในพื้นที่มาแต่เดิมนั้น เข้ามาร่วมทำงาน เพื่อจะได้มีรายได้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองต่อไป

DSC_5382-

เส้นทาง : โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ ป่าทุ่งทะเล

บ้านปากคลอง หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่