ฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริบ้านบ่อหวี

             ปัจจุบัน ราษฎรบ้านบ่อหวีมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่อดอยาก ไม่แร้นแค้น เนื่องจากมีความรู้ในการพัฒนาด้านการเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่ ประกอบกับได้รับการส่งเสริมให้ทำการเกษตรตามทฤษฎีใหม่ มีการรวมกลุ่มผลิตและจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ปลูกพืชผักและสมุนไพรต่าง ๆ ได้ตามความต้องการของท้องตลาด ทั้งยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม้ผล ไม้ยืนต้น มีการเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นอาหารโปรตีน อาทิ เลี้ยงปลาในกระชัง เลี้ยงไก่เนื้อ และไก่ไข่อารมณ์ดี โดยสร้างกรงเลี้ยงล้อมแปลงปลูกพืช เพื่อให้ไก่กินแมลงและหญ้าในแปลงเพาะปลูก รวมไปถึงการเลี้ยงเป็ดอี้เหลียง แพะนมพันธุ์หลาวซาน และสุกรพันธุ์จินหัว ตลอดจนเลี้ยงหมูหลุม โดยใช้เศษพืชผักที่เหลือจากการบริโภคในครัวเรือนเป็นอาหาร และเลี้ยงใส้เดือนเพื่อย่อยสลายเศษพืชผักและมูลสัตว์ไปพร้อมกับการปรับปรุงบำรุงดิน ที่ทำให้ได้ปุ๋ยนำกลับไปใส่พืชผักอีกครั้ง ซึ่งกระบวนการทั้งหมดเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบเกษตรอินทรีย์ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของพื้นที่

             บ้านบ่อหวี ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เป็นพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศเมียนมาร์ อยู่ในความรับผิดชอบของกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓๗ ซึ่งกระจายกำลังไปดูแลยังฐานที่ตั้งต่าง ๆ ท่ามกลางเส้นทางคมนาคมที่ลำบาก มีร่องถนนลึก ผ่านน้ำ ผ่านภูเขาหินสูงชัน ทำให้ราษฎรบ้านบ่อหวีซึ่งเป็นชาวกะเหรี่ยง ขาดโอกาสในการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน อดอยากยากจน แม้แต่การเกษตรซึ่งหวังผลผลิตเพียงเพื่อการเลี้ยงชีพก็ยังไม่เพียงพอ ด้วยสาเหตุจากความแห้งแล้งทุรกันดาร ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล และถึงแม้บ้านบ่อหวีไม่มีปัญหายาเสพติดจากชายแดน เนื่องจากไม่อยู่ในเส้นทางลำเลียง แต่ความยากจนก็ทำให้ราษฎรในพื้นที่พัวพันกับยาเสพติดภายในประเทศ ซึ่งเป็นปัญหาต่อความมั่นคงและทรัพยากรมนุษย์

             การจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างที่บ้านบ่อหวี เพื่อเป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ ให้การศึกษา และพัฒนาการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่บ้านบ่อหวี และหมู่บ้านใกล้เคียง ซึ่งเกิดจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในอันที่จะฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ นับเวลาย้อนหลังได้มากกว่า ๒๐ ปี ดังความในพระราชดำรัสเกี่ยวกับฟาร์มตัวอย่างที่อำเภอสวนผึ้ง ซึ่งพระราชทานไว้เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ ตอนหนึ่งว่า

“… ตอนนี้พยายามจะเริ่มทำฟาร์มตัวอย่างที่อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

หวังให้เป็นแหล่งผลิตอาหาร เป็นคลังอาหารที่หล่อเลี้ยงคนไทย

จะเป็นที่น่าหวาดเกรงว่า ต่อไปอาหารจะแพงมากและคนที่ยากจนจะลำบาก

ต้องตั้งคลังอาหารขึ้นตามที่ต่าง ๆ …”

             ฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านบ่อหวี มีพื้นที่รวม ๓๐๒ ไร่ มีการจัดสรรที่ดิน จำนวน ๓๐ ไร่ จัดทำเป็นแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่และคลองไส้ไก่ สำหรับทำกิจกรรมด้านการประมง การปลูกข้าว การปลูกพืชผักและผลไม้ ราษฎรในพื้นที่โดยรอบที่เข้ามาทำงานภายในฟาร์มตัวอย่าง ได้เรียนรู้แนวทางในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่ถูกต้อง แล้วนำความสำเร็จจากฟาร์มตัวอย่างไปขยายผล ด้วยการลงมือปฏิบัติในพื้นที่ของตนเองได้เป็นผลสำเร็จ

             จากพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของราษฎรด้วยโครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริบ้านบ่อหวี ส่งผลให้ราษฎรในพื้นที่พ้นจากความเป็นอยู่ที่ยากจน แร้นแค้น และได้มีชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม หรือสิ่งแวดล้อม ทุกวันนี้ราษฎรจึงอยู่อย่างมีความสุข

เส้นทาง : ฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริบ้านบ่อหวี

ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี