โครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านแม่ปะ

อ่างเก็บน้ำห้วยตอง

             หลังจากที่อ่างเก็บน้ำห้วยตองเริ่มเปิดใช้งาน ปรากฏผลว่าทุก ๆ ปี ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ รวมกับปริมาณน้ำฝนในช่วงฤดูฝน สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรของราษฎรบ้านแม่ปะ และหมู่บ้านใกล้เคียงได้เป็นบริเวณกว้างถึง ๒,๒๖๐ ไร่ และเมื่อถึงฤดูแล้งที่ฝนทิ้งช่วงยาวนาน พบว่าแม้พื้นที่ส่วนใหญ่อาจต้องสำรองน้ำด้วยหลากหลายวิธีการ แต่ในบริเวณใกล้อ่างเก็บน้ำยังคงมีน้ำพอเพียงสำหรับพื้นที่เกษตรถึง ๓๕๐ ไร่

๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร และทอดพระเนตร ฟาร์มตัวอย่างบ้านแม่ห้วยตอง

             คลองตอง เป็นลำน้ำธรรมชาติที่มีต้นทางมาจากป่าต้นน้ำในพื้นที่สะเมิงเหนือ ใกล้กับบ้านแม่ตุงติง ซึ่งเป็นที่ตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ แม่ตุงติง แม้ว่าในช่วงปี ๒๕๔๐ พื้นที่ป่าสะเมิงเหนือยังเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ เนื่องจากราษฎรในพื้นที่ไม่บุกรุกทำลายผืนป่า ทั้งยังช่วยกันดูแล แต่คลองตองซึ่งเป็นคลองธรรมชาติก็มีน้ำไม่เพียงพอที่จะให้ราษฎรที่บ้านแม่ปะใช้ทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี ล่วงมาถึงวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ ขณะที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านแม่ตุงติง เพื่อทอดพระเนตรโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านแม่ตุงติง ระหว่างประทับทรงงาน นายสหัส บุญญาวิวัฒน์ ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ได้นำ นายกล นุตุละ ผู้ใหญ่บ้านแม่ปะ ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เข้าเฝ้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอ่างเก็บน้ำ เพื่อให้หมู่บ้านแม่ปะและหมู่บ้านใกล้เคียงมีน้ำเพียงพอสำหรับพื้นที่การเกษตรและสำหรับการอุปโภคบริโภคของราษฎร

             ในโอกาสดังกล่าว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้พระราชทานพระราชเสาวนีย์ให้ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยตองขึ้น กรมชลประทานจึงได้สนองพระราชเสาวนีย์โดยการสร้างทำนบดินกั้นคลองตอง เป็นทำนบสูง ๒๑ เมตร ยาว ๑๑ เมตร เพื่อให้เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดความจุ ๓๑๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมทั้งสร้างอาคารระบบส่งน้ำ ความยาวประมาณ ๘,๐๐๐ เมตร สามารถส่งน้ำให้พื้นที่เกษตรของราษฎรบ้านแม่ปะ และหมู่บ้านไกล้เคียงได้ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ มาจนถึงปัจจุบัน

             นอกจากเป็นแหล่งน้ำสำคัญของชุมชนแล้ว ปรากฏว่าจากการที่มีพื้นที่กว้างขวาง บรรยากาศร่มรื่น สามารถตั้งแคมป์ และกางเต็นท์ได้สะดวกสบาย ทั้งยังสะดวกในการเดินทาง เนื่องจากอยู่ห่างจากม่อนแจ่ม เพียง ๙ กิโลเมตร เท่านั้น ราษฎรในพื้นที่ที่นิยมการตกปลา หรือการท่องเที่ยว จึงเดินทางเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจกันอยู่เสมอ

IMG_9255-

เส้นทาง : อ่างเก็บน้ำห้วยตอง

บ้านแม่ปะ ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่