โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตุงติง

๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๑ เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรแหล่งน้ำเพื่อการประมง ในฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านแม่ตุงติง

             ทุกวันนี้ อ่างเก็บน้ำห้วยตุงติง ช่วยให้ราษฎรที่บ้านแม่ตุงติงและหมู่บ้านใกล้เคียง มีความเป็นอยู่และสุขอนามัยที่ดี เนื่องจากมีน้ำอุปโภคบริโภคไม่ขาดแคลน เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างพอเพียง รวมไปถึงการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ได้ตลอดทั้งปี ทำให้ได้ผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ และเพิ่มรายได้ให้ทุกครัวเรือนใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

             โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านแม่ตุงติงจัดตั้งขึ้นที่ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ในโอกาสเดียวกัน ได้มีพระราชเสาวนีย์ให้ดำเนินโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านแม่ตุงติง ไปพร้อมกันด้วย เนื่องจากบริเวณที่ตั้งฟาร์มตัวอย่างฯ อยู่บนพื้นที่สูง ทำให้ฟาร์มตัวอย่างฯ ไม่มีความมั่นคงเรื่องแหล่งน้ำ ในช่วงฤดูแล้งที่ยาวนานในแต่ละปี ซึ่งส่งผลให้มีน้ำไม่เพียงพอสำหรับประกอบกิจกรรมในการปลูกพืช ทำปศุสัตว์ และทำประมง อันเป็นเหตุให้การดำเนินงานติดขัด ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้เกษตรกรนำความรู้ทางการเกษตรที่ถูกต้องไปใช้พัฒนาตนเองได้เท่าที่ควร มิใช่เพียงเท่านั้น หากแต่ราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความลำบากจากความแห้งแล้ง และการขาดแคลนน้ำเช่นเดียวกัน

             กรมชลประทานได้สนองพระราชดำริโดยดำเนิน “โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการฟาร์มตัวอย่างแม่ตุงติง” เป็นการสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็กและการขุดเจาะน้ำบาดาล เพื่อใช้สำหรับกิจกรรมการเกษตรภายในพื้นที่ฟาร์มตัวอย่างฯ และพื้นที่ใกล้เคียง ประมาณ ๑๐๐ ไร่ รวมทั้งให้มีน้ำใช้เพียงพอ พร้อมไปกับการสร้าง “อ่างเก็บน้ำห้วยตุงติง” ที่มีความจุ ๑๐๐,๐๐๐ ลูกบากศ์เมตร เป็นการขยายขอบเขตพื้นที่รับประโยชน์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อส่งน้ำให้พื้นที่เกษตรได้ ๖๐๐ ไร่ โดยมีราษฎรได้รับประโยชน์มากกว่า ๔๐๐ ครัวเรือน

เส้นทาง : โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตุงติง

ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่