ฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านตอหลัง

- พื้นที่พระราชทานเพื่อการศึกษา พัฒนาอาชีพ และแบบอย่างของการพัฒนาชุมชน -

69734886_109098047133907_1968976028265086976_n

             ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านตอหลัง บนเนื้อที่ประมาณ ๕๒ ไร่ ๒ งาน ตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๔๗ ใน ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส จัดเป็นพื้นที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคใต้มาตั้งแต่ในอดีต เนื่องจากตำบลตันหยงลิมอเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่าง ๓ อำเภอ คือ อำเภอระแงะ อำเภอเจาะไอร้อง และอำเภอดุซุงญอ ความเจริญของชุมชนที่ห่างไกลจากการกำกับของหน่วยงานภาครัฐ ได้กลายเป็นชัยภูมิที่กลุ่มผู้ก่อการร้ายใช้สร้างสถานการณ์ก่อความไม่สงบ เพื่อแบ่งแยกพื้นที่อยู่เสมอ เมื่อฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านตอหลัง ได้พัฒนาระบบชลประทาน โดยขยายสระเก็บน้ำเดิม ให้มีขนาดความจุเพิ่มขึ้นเป็น ๗,๗๐๐ ลูกบาศก์เมตร มีการสร้างถนน จัดระบบส่งน้ำ พร้อมร่องระบายน้ำ จนมีน้ำเพียงพอเพื่อใช้สำหรับพื้นที่ทั้งหมด ทั้งยังได้ส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ รอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตร การปลูกพืชผัก การปศุสัตว์ หรือการเลี้ยงปลาในกระชังตลอดทั้งปี ทำให้สามารถสร้างผลผลิตได้พอเพียงกับความต้องการของชุมชน จัดเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญ ตลอดจนได้สร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่โดยรอบ โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ราษฎรยังไม่มีทางเลือกด้านอาชีพ และด้านความปลอดภัยในการใช้ชีวิต

๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗ ขณะทอดพระเนตรงานศิลปาชีพ ณ วัดตันติการาม

             จากความเดือดร้อนทั้งด้านชีวิตความเป็นอยู่และทรัพย์สิน ที่ราษฎรประสบจากปฏิบัติการของกลุ่มผู้ก่อ การร้าย ซึ่งสร้างสถานการณ์ก่อความไม่สงบขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากการประทุษร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สินแล้ว ยังได้ทำลายสวนผลไม้ของราษฎรในพื้นที่ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ และตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี ตลอดจนได้ฆ่าราษฎรและเจ้าหน้าที่ทุกวัน รวมไปถึงการสังหารพระภิกษุ และสามเณรอย่างโหดร้ายทารุณ นับเป็นภัยคุกคามที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ จนราษฎรไม่สามารถอดทนได้อีกต่อไป ผู้ใหญ่บ้านตอหลัง และกำนันตำบลตันหยงลิมอ จึงได้เข้ากราบบังคมทูลถวายฎีกา แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในคราวที่พระองค์ พร้อมด้วยสมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จพระราชดําเนิน ณ วัดตันติการาม บ้านตอหลัง เพื่อทรงนมัสการพระสงฆ์ และทอดพระเนตรงานศิลปาชีพ เสื่อกระจูด ย่านลิเภา และเรือกอและจำลอง เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗ ในการนี้ ราษฎรอาสาร่วมกันจับอาวุธขึ้นต่อสู้ป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง โดยขอให้ทางราชการทหารช่วยฝึกการใช้อาวุธให้ พร้อมกับขอพระราชทานความช่วยเหลือด้านการเกษตร น้ำ และอาหารการกินที่ราษฎรขาดแคลน

การปรับพื้นที่เพื่อศึกษาการทำเกษตรในรูปแบบ โคก หนอง นา และส่งเสริมการท่องเที่ยว

             ด้วยความที่ทรงห่วงใยในความเป็นอยู่ของราษฎร โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ ช่วงที่บ้านเมืองกำลังประสบกับปัญหาด้านความมั่นคง สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานความช่วยเหลือ โดยให้กรมราชองครักษ์ อำนวยการประสานงานกับกองทัพภาคที่ ๔ และกรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน จัดทำโครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน (อรบ.) ขึ้น แล้วดำเนินการฝึกราษฎรให้มีทักษะในการใช้อาวุธและการข่าว เป็นการเพิ่มความสามารถในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้ครอบครัว และหมู่บ้าน พร้อมกันนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านตอหลัง ในพื้นที่สาธารณประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมราษฎรให้ได้ดำรงชีวิตอยู่อย่างปกติ ภายใต้สถานการณ์ที่มีความรุนแรงได้ตามสมควร อันเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางที่สำคัญในการแก้ปัญหาความไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้

เส้นทาง : ฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านตอหลัง

ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส