ฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านโคกปาฆาบือซา

             ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านโคกปาฆาบือซา ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ในปัจจุบัน โครงการฯ ได้ช่วยให้สมาชิกประมาณ ๓๐๐ คน มีรายได้เฉลี่ยสูงมากกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท ต่อคน ต่อปี ซึ่งเป็นรายได้จากผลผลิตพืชผักหลายชนิด ทั้งพืชอายุสั้นที่เพาะปลูกแบบหมุนเวียน อาทิ กระเจี๊ยบเขียว ผักบุ้งจีน มะเขือยาว ถั่วพู และมะเขือคางกบ รวมทั้งไม้ผล เช่น แก้วมังกร ส้มจี๊ด มะละกอ มะพร้าว ละมุด และมะม่วงเบา ทั้งนี้ ช่วงว่างของพื้นที่ระหว่างต้นของไม้ผล ได้ปลูกพืชล้มลุกประจำฤดูกาลไว้ด้วย เช่น แตงโม เป็นต้น ส่วนด้านงานปศุสัตว์ มีการเลี้ยงแพะนม และแพะพื้นเมือง เนื่องจากราษฎรในพื้นที่ที่นับถือศาสนาอิสลามนิยมบริโภคแพะ ผลผลิตทางการเกษตรจากโครงการมีมากเพียงพอกับความต้องการของตลาดในพื้นที่ หากในช่วงใดมีมากเกินความต้องการ จะทำการแปรรูปและใช้การถนอมอาหาร เช่น ทำข้าวเกรียบ ทำส้มแขกแช่อิ่ม และทำน้ำมะพร้าวบรรจุขวด เป็นต้น

             ฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านโคกปาฆาบือซา ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เกิดขึ้นจากน้ำพระราชหฤทัยในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของราษฎร ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการทำการเกษตร เป็นเหตุให้เกิดการว่างงานและขาดรายได้ พระองค์จึงได้พระราชทานพระราชดำริแก่ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวังฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ให้ประสานงานกับจังหวัดนราธิวาส ในการจัดหาพื้นที่เพื่อทำฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริขึ้น ในปี ๒๕๔๓ จังหวัดนราธิวาสจึงได้ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เริ่มดำเนินงานโดยใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ของบ้านโคกปาฆาบือซา และบ้านจาเราะสะโตร์ จำนวน ๒๐๕ ไร่ และที่ราชพัสดุ ๑๔ ไร่ ๒ งาน เป็นพื้นที่ดำเนินการ

             จุดเริ่มต้นโครงการนำมาด้วยการพัฒนาแหล่งน้ำภายในพื้นที่ มีการขุดสระเก็บน้ำ จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่ สระเก็บน้ำรูปหัวใจ จำนวน ๒ แห่ง ความจุรวม ๔๖,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร และสระเก็บน้ำ ความจุ ๑๙,๙๘๐ ลูกบาศก์เมตร อีก ๑ แห่ง สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานของโครงการ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๔ ในโอกาสดังกล่าว ได้มีพระราชดำริเพิ่มเติมให้ทดลองเลี้ยงนกกระจาบ และให้ขอใช้พื้นที่ที่ติดต่อกันด้านทิศเหนือของพื้นที่เดิม เพิ่มอีก ๑๐๐ ไร่ เพื่อให้สามารถปลูกพืช และผลิตอาหารเพิ่มขึ้นให้ได้เพียงพอกับความต้องการของตลาดในพื้นที่ ทั้งนี้ ได้เน้นการปลูกพืชสำหรับประกอบอาหารเป็นหลัก

เส้นทาง : ฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านโคกปาฆาบือซา

ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส