สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ห้วยแม่เกี๋ยง

             สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ห้วยแม่เกี๋ยง เป็นแหล่งความรู้ทางด้านการเกษตรที่ช่วยให้ราษฎรมีรายได้จากการทำงานกับโครงการฯ และย้งได้นำความรู้ที่ได้รับจากการทำงานไปใช้ในพื้นที่ของตนเองด้วย ซึ่งช่วยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และก่อให้เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ นำไปสู่การเลิกบุกรุกทำลายป่า แล้วหันมาช่วยกันฟื้นฟูระบบนิเวศ อาทิ การสร้างฝายชะลอน้ำตามลำห้วย ที่ช่วยให้เกิดความชุ่มชื้นบนพื้นที่สองฝั่งลำธาร ส่งผลให้พันธ์ุพืชในป่าฟื้นคืนกลับมาหนาแน่นอีกครั้ง

             สำหรับจุดเริ่มต้นของการจัดตั้งสถานีฯ ห้วยแม่เกี๋ยงนั้น เกิดจากการที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยแม่เกี๋ยง ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และทรงรับทราบเกี่ยวกับสภาพปัญหาในพื้นที่ จากการถวายรายงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พระองค์จึงทรงรับพื้นที่ห้วยแม่เกี๋ยงไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้ลุล่วง

             พระราชเสาวนีย์ที่ได้พระราชทานถึงแนวทางในการแก้ปัญหา ความโดยสรุปคือ ให้จัดตั้งสถานีเกษตรที่สูงเพื่อเป็นวิทยาลัยชาวบ้าน โดยรับนักวิชาการเกษตรที่สำเร็จการศึกษาใหม่มาช่วยทำงาน เพื่อให้โอกาสแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้มีงานทำ ด้านปัญหาการใช้สารเคมีทาง การเกษตร ยาฆ่าหญ้า ฆ่าแมลง ของราษฎรในพื้นที่ ให้หาทางควบคุมและปรับเปลี่ยน เนื่องจากเป็นต้นเหตุให้ดินเสื่อมค่าและนำไปสู่การทำลายป่า สำหรับภูมิประเทศที่เป็นเขาสูง ในสภาพอากาศเย็น ทรงแนะนำให้ทดลองปลูกไม้ผลเมืองหนาว โดยควรปลูกพืชที่ให้เส้นใยสำหรับทอผ้า เช่น กัญชง เป็นต้น เพราะให้เส้นใยคุณภาพดี สามารถส่งเสริมให้เป็นพืชเศรษฐกิจได้ ส่วนด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า ให้เพาะเลี้ยง ไก่ป่า ไก่ฟ้า และเก้ง เพื่อปล่อยคืนสู่ป่า ด้านสัตว์น้ำให้ศึกษาว่าลำห้วยแม่เกี๋ยงมีสัตว์น้ำชนิดใดบ้าง จากนั้นให้หาทางเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ แล้วนำมาปล่อยเพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ลำห้วย

27.1.2546_P24

๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและผู้ปฏิบัติงาน
ณ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ห้วยแม่เกี๋ยง

             ปีต่อมา พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและผู้ปฏิบัติงานในโครงการฯ อีกครั้ง เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๗ และด้วยความที่ทรงห่วงใย พระองค์ได้เสด็จฯ ไปทรงเยือนอีกครั้งเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ การเสด็จฯ สองครั้งหลัง นอกจากทรงรับทราบผลสำเร็จของงานที่ได้ดำเนินการมาแล้ว ยังได้มีพระราชดำริเพิ่มเติมให้ปลูกต้นงิ้วป่า เสี้ยวดอกขาว และนางพญาเสือโคร่ง ให้หนาแน่นเป็นกลุ่ม เพื่อให้มีนกมาอาศัย และช่วงฤดูที่ดอกไม้บานสวยงาม เหมาะต่อการส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อชมนก ชมดอกไม้ และชมความงามตามธรรมชาติของพื้นที่ ให้ทำบ้านไม้ไผ่ไว้สำหรับรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่จะมาท่องเที่ยวพักผ่อน สำหรับอาหารประเภทพืชผักในพื้นที่โครงการฯ เพื่อใช้รับประทาน พระองค์ทรงแนะให้ปลูกบรอกโคลี ซึ่งสามารถต้านโรคมะเร็งได้ ตลอดจนให้อนุรักษ์ผักพื้นบ้าน โดยเฉพาะ “ผักขี้วัว” หรือ ตั้งโอ๋พื้นบ้านไว้ด้วย

             สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ ห้วยแม่เกี๋ยง ได้สนองพระราชดำริอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้ราษฎรในพื้นที่มีชุมชนและคุณภาพชีวิตที่ดี มีป่าไม้และต้นน้ำลำธารที่อุดมสมบูรณ์ ไม่มีปัญหาจากสารเคมีทางการเกษตร และปัญหายาเสพติดที่รุนแรงดังเช่นในอดีตอีกต่อไป

IMG_8939

เส้นทาง : สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ห้วยแม่เกี๋ยง

ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่