สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ห้วยเมืองงาม

- เมืองงาม ป่างาม ชีวิตดีงาม -

             จากพื้นที่แห้งแล้งและเสื่อมโทรมที่ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ห้วยเมืองงาม ได้สร้างฝายทดน้ำแบบประปาภูเขาเพื่อนำน้ำมาใช้ทำการเกษตร โดยจ้างราษฎรเข้ามาทำงานในสถานีฯ และฝึกอบรมราษฎรอาสาพิทักษ์ป่า ให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า ณ บริเวณต้นน้ำห้วยเมืองงาม ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติลุ่มน้ำฝาง เพื่อให้กลับเป็นผืนป่าที่สมบูรณ์ มีต้นน้ำลำธารที่ให้น้ำได้พอเพียงตลอดทั้งปี และราษฎรไม่บุกรุกทำลายป่า ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เนื่องจากมีอาชีพ มีรายได้ จากการเพาะปลูกพืชผักเมืองหนาว ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

             จากการที่พื้นที่ดอยสามเส้า ลุ่มน้ำห้วยเมืองงาม ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เคยเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวเขาเผ่าลีซอ (ลีซอหัวน้ำเก่า) ที่แผ้วถางป่าไว้ทำสวนผลไม้ ทำไร่หมุนเวียน ปลูกข้าวไร่ รวมทั้งลักลอบค้าขายสินค้าหนีภาษี และยาเสพติดกับกองกำลังว้าแดง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จึงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่บริเวณดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ ประกอบกับหากปล่อยพื้นที่บริเวณนี้ทิ้งไว้ โดยไม่มีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด ย่อมจะก่อให้เกิดปัญหาต่อการอนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นน้ำของลำน้ำกก และปัญหาด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนได้

IMG_8674

             พระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาใช้พื้นที่ป่าที่ถูกแผ้วถางแล้ว จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงขึ้น แล้วให้ราษฎรซึ่งอยู่ในพื้นที่โดยรอบ จำนวนรวม ๘๙๒ ครัวเรือน ได้เข้ามาร่วมดำเนินงานในโครงการฯ โดยให้ราษฎรได้รับค่าจ้าง พร้อมกับรับการถ่ายทอดความรู้ในการทำการเกษตรที่ดี แล้วนำไปยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ ด้วยการจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรเพื่อให้ราษฎรรวมกลุ่มบริหารจัดการ วางแผนการผลิต แปรรูปผลผลิต และดำเนินงานด้านการตลาด ให้เป็นเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อให้สินค้าเกษตรเกิดมูลค่า ไม่ถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง มีรายได้ ที่สามารถนำไปสู่การมีอยู่มีกินอย่างพอเพียง สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนในที่สุด

DCIM101MEDIADJI_0530.JPG

เส้นทาง : สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ห้วยเมืองงาม

อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่