ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านห้วยหินลาด

             ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านห้วยหินลาด ตั้งอยู่ ณ บ้านห้วยหินลาด หมู่ที่ ๑๖ ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬพื้นที่ ๙๐ ไร่ ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดซื้อที่ดิน ๖๐ ไร่ เพื่อนำมารวมกับที่ดินสาธารณประโยชน์อีก ๓๐ ไร่ ราษฎรที่เข้าทำงานในฟาร์มแห่งนี้ มาจาก ๒ หมู่บ้าน คือ บ้านห้วยหินลาด และบ้านโนนสวนปอ

             ปัจจุบัน ฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านห้วยหินลาด เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ มีการจัดสรรพื้นที่เพื่อเป็นแบบอย่างในการทำการเกษตรตามทฤษฎีใหม่ รวมทั้งการสร้างผลผลิตต่อเนื่องตลอดทั้งปี ด้วยการทำประมงในพื้นที่ ๕ ไร่ ซึ่งได้ขุดบ่อมากกว่า ๑๐ บ่อ เพื่อเลี้ยงปลานิล ปลาดุก ปลาสวาย ปลาตะเพียน และปลาขาวสร้อย นอกจากนั้น ยังทำปศุสัตว์บนพื้นที่ ๑๐ ไร่ มีการเลี้ยงไก่และสุกร เป็นต้น รวมทั้งมีการปลูกพืชผัก ๑๐ ไร่ ปลูกไม้ผล เช่น มะม่วง ชมพู่ และสับปะรด ๖.๕ ไร่ เพาะเห็ด ๒ ไร่ ซึ่งเห็ดที่นำมาเพาะเป็นเห็ดนางฟ้า และเห็ดยานางิ รวม ๑๑ โรงเรือน และทำนาข้าว ประมาณ ๑๓ ไร่ ทุกงานทุกกิจกรรมสร้างรายได้ให้ฟาร์มตัวอย่างฯ สามารถดำเนินงานมาได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านห้วยหินลาดเป็นแหล่งอาหาร แหล่งความรู้ และแหล่งท่องเที่ยว ที่สร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้ราษฎรในพื้นที่ตลอดมา

             ภาพที่ได้เห็น ณ บ้านห้วยหินลาดและพื้นที่ใกล้เคียง ในปัจจุบัน ต่างจากภาพในครั้งอดีตอย่างมาก เพราะแต่เดิมนั้นราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก ที่ดินทำกินแห้งแล้ง จำเป็นต้องเร่ร่อนไปรับจ้างทำงานต่างถิ่น จุดเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเมื่อครั้งที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านห้วยหินลาด เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘ พระองค์ทรงรับทราบถึงชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากลำบากของราษฎรในพื้นที่ จึงทรงช่วยเหลือด้วยการรับเข้าโครงการศิลปาชีพจำนวนหนึ่ง และเมื่อทรงทราบในเวลาต่อมาว่ามีราษฎรอีกกลุ่มที่ถนัดในด้านการเกษตรและปศุสัตว์ จึงมีพระราชเสาวนีย์ให้จัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ขึ้น และรับราษฎรเข้าปฏิบัติงานในฟาร์มจำนวน ๖๐ คน นำไปสู่การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เป็นแหล่งอาหารของชุมชน ช่วยให้สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทำลาย

              นอกจากนั้น ยังมีการขยายผลด้วยการถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรให้ราษฎรนำไปปฏิบัติในพื้นที่ของตนเอง ซึ่งประสบผลสำเร็จ และได้เป็นแบบอย่างแห่งความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนมาจนถึงทุกวันนี้

เส้นทาง : ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านห้วยหินลาด

หมู่ที่ ๑๖ ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ