โครงการพัฒนาบ้านแม่ต๋ำ ศิลปาชีพ และฟาร์มตัวอย่าง

- อยู่บ้าน รักษ์ป่า สร้างอาชีพ -

             โครงการพัฒนาบ้านแม่ต๋ำ ศิลปาชีพ และฟาร์มตัวอย่าง ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ครอบคลุมพื้นที่หมู่บ้าน จำนวน ๓๒,๐๐๐ ไร่ ดำเนินการพัฒนาทั้งระบบ โดยจัดแบ่ง เป็นพื้นที่ศูนย์บริการศิลปาชีพฯ ประมาณ ๑๐๐ ไร่ พื้นที่แปลงเกษตรสาธิต ๖๓ แปลง ประมาณ ๑๒๕ ไร่ พื้นที่ทำกินของราษฎร ประมาณ ๑,๐๐๐ ไร่ และพื้นที่ปลูกป่า ประมาณ ๓๐,๗๗๕ ไร่ จากการดำเนินงาน ตามแนวพระราชดำริ ทำให้สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาราษฎรไม่มีที่ทำกิน ให้มีที่ทำกินจนมีหลักประกันในการดำรงชีพ จากการที่ได้รับการส่งเสริมด้านการพัฒนาอาชีพ ทั้งอาชีพหลักที่มั่นคงและอาชีพเสริมที่สร้างรายได้ที่ดี ส่งผลต่อชุมชน ทำให้ชุมชนมีสภาพเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างมาก ราษฎรจึงไม่กลับไปบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้อีก และเกิดจิตสำนึกในอันที่จะร่วมกันรักษาทรัพยากรป่าไม้และระบบนิเวศให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์อย่างยั่งยืน

๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๑ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร และติดตามการดำเนินงานโครงการศิลปาชีพบ้านแม่ต๋ำ

             โครงการตามพระราชดำริที่พระราชทานไว้ ณ โครงการพัฒนาบ้านแม่ต๋ำ เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๗ เมื่อครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรอำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง พระองค์ทรงทราบถึงความทุกข์ยาก ของราษฎรบ้านแม่ต๋ำ ซึ่งมีความเป็นอยู่ที่ลำบาก มีฐานะยากจน ไม่มีอาชีพที่แน่นอน อีกทั้งลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเขาเป็นเหตุให้ที่ทำกินมีน้อย ราษฎรจึงดำรงชีพด้วยการรับจ้างตัดไม้ เลื่อยไม้ ล่าสัตว์ และหาของป่าเพื่อนำไปขาย ทำให้ป่าไม้และสัตว์ป่าถูกทำลาย สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง จึงมีพระราชเสาวนีย์ ให้นำโครงการศิลปาชีพพิเศษ มีเครื่องปั้นดินเผา แกะสลักไม้ ทอผ้า และจักสาน เป็นต้น รวมไปถึงการจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างเพื่อถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร เป็นการช่วยเหลือราษฎรบ้านแม่ต๋ำ ในการสร้างอาชีพเพื่อเสริมรายได้ให้แก่ราษฎร ตลอดจนดำเนินงานอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่าเพื่อคืนความสมบูรณ์ให้ป่าต้นน้ำไปพร้อมด้วย

การดำเนินงานในฟาร์มตัวอย่างฯ

การดำเนินงานในฟาร์มตัวอย่างฯ

การดำเนินงานในฟาร์มตัวอย่างฯ

การดำเนินงานในฟาร์มตัวอย่างฯ

การดำเนินงานในส่วนศิลปาชีพ

การดำเนินงานในส่วนศิลปาชีพ

MK4_0362

การดำเนินงานในส่วนศิลปาชีพ

MK4_0429

การดำเนินงานในส่วนศิลปาชีพ

MK4_0307

การดำเนินงานในส่วนศิลปาชีพ

เส้นทาง : โครงการพัฒนาบ้านแม่ต๋ำ

ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง