ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ หนองระหารจีน

- ฟาร์มฉุกเฉินกู้ภัยน้ำท่วม -

              ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ  ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หนองระหารจีน เป็นฟาร์มขนาดเล็กแห่งแรกของจังหวัดอ่างทอง ตั้งขึ้นบนเนื้อที่ประมาณ ๓๖ ไร่ เป็นพื้นที่ดิน ๒๓ ไร่ พื้นที่น้ำ ๑๓ ไร่ ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการสร้างผลผลิตได้ในปริมาณมาก แม้จะเป็นบนพื้นที่ขนาดเล็ก แต่ก็มีสินค้าพืชผลทางการเกษตรออกจำหน่ายเพียงพอตลอดทั้งปี สามารถสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรที่เข้าร่วมโครงการฯ ช่วยให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความรู้และมีความเข้าใจในการทำการเกษตร จนสามารถเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจแก่ผู้ที่มาเยี่ยมเยือน

              ฟาร์มตัวอย่างฯ แห่งนี้ ได้รับการจัดสร้างขึ้นอย่างเร่งด่วนเมื่อครั้งเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในปี ๒๕๔๙ หลังจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงทราบถึงความทุกข์และความเดือดร้อนของราษฎรจังหวัดอ่างทอง พระองค์ได้มีพระราชเสาวนีย์เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ความตอนหนึ่งว่า

              “…ให้จัดหาที่ดินซึ่งเป็นที่สูงน้ำท่วมไม่ถึง อยู่ใกล้เคียงจังหวัดอ่างทอง นำมาจัดสร้างศาลาอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ ใช้เป็นศูนย์กลางรองรับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจนไร้ที่อยู่อาศัย…”

              จังหวัดอ่างทองได้สนองพระราชดำริ โดยดำเนินการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ ณ ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง บนพื้นที่ ๗๕ ไร่ และจัดทำฟาร์มตัวอย่างฯ หนองระหารจีน ขึ้นในตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง บนเนื้อที่ ๓๖ ไร่ หลังจากนั้น สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ในโอกาสดังกล่าว พระองค์ได้มีพระราชเสาวนีย์ว่า “ให้จังหวัดพิจารณาพื้นที่ เพื่อจัดทำโครงการฟาร์มตัวอย่างในภาคกลางอีกพื้นที่หนึ่ง ซึ่งมีพื้นที่มากกว่าเดิม” จึงเป็นที่มาของการจัดตั้ง ฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านยางกลาง และศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทอง ซึ่งเป็นฟาร์มตัวอย่าง แห่งที่ ๒ ของจังหวัดอ่างทองขึ้น

เส้นทาง : ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ หนองระหารจีน

ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง