สวนป่าพระนามาภิไธยภาคใต้ ส่วนที่ ๑

จังหวัดสงขลา และสตูล

             โครงการอนุรักษ์สภาพป่าไม้และสัตว์ป่า สวนป่าพระนามาภิไธยภาคใต้ ส่วนที่ ๑ มีพื้นที่รวมประมาณ ๓๐๕,๐๐๐ ไร่ เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ ปี ๒๕๓๓ โดยมีโครงการย่อยในความรับผิดชอบหลายโครงการ กระจายไปหลายพื้นที่ อาทิ อุทยานแห่งชาติทะเลบัน จังหวัดสตูล ซึ่งส่งเสริมให้ราษฎรอยู่ร่วมกับป่า ด้วยการจัดตั้งกลุ่มราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) และส่งเสริมอาชีพหัตถกรรม มีการจักสานด้วยวัตถุดิบธรรมชาติในพื้นที่ เช่น ต้นคลุ้ม เป็นการสร้างรายได้โดยไม่บุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง จังหวัดสงขลา ซึ่งมีสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าโตนงาช้าง เป็นหน่วยดำเนินงานอนุรักษ์พื้นที่ป่า ขยายพันธุ์สัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์ ขยายพันธุ์สัตว์ป่าบางชนิดเพื่อเป็นสัตว์เศรษฐกิจ และดูแลการอยู่ร่วมกันของสัตว์ป่ากับชุมชน ช่วยให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจและรู้ซึ้งถึงคุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ส่งผลให้ป่าต้นน้ำลำธารของภาคใต้ยังคงความอุดมสมบูรณ์ และมีความหลากหลายทางชีวภาพ มีทิวทัศน์สวยงาม คงความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ จัดเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการศึกษาธรรมชาติและพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งประสบความสำเร็จในการดำเนินงานมาจนถึงปัจจุบัน

             สวนป่าพระนามาภิไธยภาคใต้ ส่วนที่ ๑ เริ่มดำเนินงาน เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๓๓ เนื่องด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้มีพระราชเสาวนีย์แสดงความห่วงใยพื้นที่ป่าซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารและแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าทางภาคใต้ที่ถูกทำลายเป็นวงกว้าง หากไม่มีการหยุดยั้งการบุกรุกทำลาย จะเกิดความเสียสมดุลทางธรรมชาติ ดังนั้น เพื่อสนองพระราชเสาวนีย์ กองศิลปาชีพ สำนักราชเลขาธิการ สวนจิตรลดา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนจึงได้ร่วมกันจัดทำ โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่า สวนป่าพระนามาภิไธยภาคใต้ ขึ้นถวายเป็นพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๕ รอบ ในปี ๒๕๓๕

ทะเลบัน-2

เส้นทาง : อุทยานแห่งชาติทะเลบัน

ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

เส้นทาง : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า โตนงาช้าง

ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา