อ่างเก็บน้ำบ้านป่าบงงาม ๒ พร้อมระบบส่งน้ำ

- ชลประทานขนาดเล็ก สร้างสุขขนาดใหญ่ -

IMG_5021 (1)

             พื้นที่การเกษตรกว่า ๑,๐๐๐ ไร่ ของชุมชนชาวไทยภูเขาที่บ้านป่าบงงาม มีน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดทั้งปี ด้วยความสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ทำให้ชุมชนกว่า ๑๐๐ ครัวเรือน มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการน้ำ สามารถใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำบ้านป่าบงงาม ๒ ซึ่งเป็นโครงการชลประทานขนาดเล็ก ที่มีความสามารถในการกักเก็บน้ำ ๓๐๐,๐๐๐ ลูกบากศ์เมตร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนอาจกล่าวได้ว่าอ่างเก็บน้ำแห่งนี้คือต้นกำเนิดของผลิตผลทางการเกษตรจากพื้นที่นับพันไร่ ที่ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ชุมชนได้อยู่เย็นเป็นสุข

อ่างป่าบงงาม

             อ่างเก็บน้ำบ้านป่าบงงาม ๒ พร้อมระบบส่งน้ำ เป็นชลประทานขนาดเล็ก ที่สร้างสุขขนาดใหญ่ สร้างขึ้นเพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่โครงการฟื้นฟูสภาพป่าไม้อำเภอเชียงดาว-ไชยปราการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ 2 (ห้วยจะค่าน) ซึ่งในระยะเริ่มต้นของโครงการฟื้นฟูสภาพป่าไม้ฯ เมื่อปี ๒๕๓๘ นั้น ชาวไทยภูเขา ซึ่งได้รับการจัดหาที่ดินให้ได้อยู่อาศัยและทำการเกษตรเป็นหลักแหล่งยังคงประสบปัญหาความแห้งแล้ง จากการขาดแคลนน้ำ ทำให้ไม่สามารถทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี ราษฎรบ้านป่าบงงามและหมู่บ้านใกล้เคียงจึงได้ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา เมื่อวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๙ เพื่อขอพระราชทานอ่างเก็บน้ำ

             สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้มีพระราชเสาวนีย์ให้กรมชลประทานพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขึ้นตามความเหมาะสม กรมชลประทานจึงได้พิจารณาศึกษาพื้นที่ที่เหมาะสม แล้วเริ่มดำเนินงานเมื่อปี ๒๕๔๓ การก่อสร้างแล้วเสร็จ สามารถเปิดใช้งานได้ในปี ๒๕๔๔ นับเป็นแหล่งน้ำที่สร้างประโยชน์ให้ราษฎรมาจนถึงปัจจุบัน

เส้นทาง : อ่างเก็บน้ำบ้านป่าบงงาม ๒ พร้อมระบบส่งน้ำ

ตำบล เมืองนะ อำเภอเชียงดาว เชียงใหม่