โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ บ้านดอนคำ – เสนานฤมิตร

๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๙ เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรผลงานในโครงการศิลปาชีพดอนคำ-เสนานฤมิตร

             โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ บ้านดอนคำ-เสนานฤมิตร ตั้งอยู่ ณ วัดเสนานฤมิตร บ้านหนองพอกใหญ่ ตำบลนาแต้ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร เป็นแหล่งผลิตผ้าไหม คุณภาพสูง ผ้าปักลาย งานปักชุดโขน ซึ่งใช้ในการแสดงโขนพระราชทาน และงานจักสานไม้ไผ่ลายขิด ประเภท กระเป๋าถือ เครื่องใช้ เครื่องประดับ ตลอดจนสินค้าหัตถกรรมที่ละเอียดอ่อนสวยงาม ที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิศิลปาชีพฯ ช่วยให้ราษฎรมีรายได้เสริมอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังได้รับความรู้และทักษะวิชาชีพ ที่สามารถนำไปต่อยอดเพื่อพัฒนาชีวิตตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้เป็นอย่างดี

             อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ราษฎรประสบกับความเดือดร้อน เนื่องจากขาดน้ำ ในการทำประมง ซึ่งเป็นอาชีพของราษฎรส่วนใหญ่ น้ำที่พออาศัยทำกินได้ก็มีเพียงน้ำฝนตามฤดูกาล นอกจากนั้น ราษฎรในส่วนที่ทำนา ทำไร่ มีพื้นที่ทำกินไม่มาก ด้วยเหตุที่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินปนทราย จึงกักเก็บน้ำได้ไม่ดีพอ ทำให้ไม่สามารถทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี ส่งผลต่อรายได้ในการยังชีพของราษฎรในหลายหมู่บ้าน ด้วยความใส่พระทัยต่อความทุกข์ยากของราษฎร เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงทราบถึงความยากลำบากที่ราษฎรประสบ ในคราวที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร ณ อำเภอคำตากล้า เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงมีพระราชเสาวนีย์ให้ความช่วยเหลือด้านอาชีพเพื่อสร้างรายได้เสริมนอกฤดูทำการเกษตร โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งกลุ่มทอผ้าไหมขึ้น ๕ กลุ่ม ใน ๕ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านดอนคำ บ้านหนองแสง บ้านหนองเหมือดเมี่ยง บ้านหนองสิม และบ้านคำภูทอง พร้อมกันนั้นได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท สำหรับก่อสร้างศาลาศิลปาชีพ และทรงสนับสนุนครู ด้านกี่ทอผ้า ฟืม และเส้นไหม ให้มาฝึกอบรมการทอผ้าให้แก่ราษฎรด้วย ต่อมา ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๓๖ หลวงปู่ปิยะ พรหมสโร เจ้าอาวาสวัดเสนานฤมิตร บ้านหนองพอกใหญ่ ตำบลนาแต้ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ได้น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดิน จำนวน ๙๒ ไร่ ๒ งาน ๓ ตารางวา พร้อมอาคารฝึกงานขนาดพื้นที่ใช้สอย ประมาณ ๑,๗๐๐ ตารางเมตร แด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อก่อตั้งโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำริที่พระองค์มีพระเมตตารับไว้ โดยได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดป้าย โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ วัดเสนานฤมิตร เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖

             นับเป็นระยะเวลาต่อเนื่องนานกว่า ๑๐ ปี ที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่เป็นสมาชิกโครงการศิลปาชีพดอนคำ -เสนานฤมิตร พร้อมกับได้พระราชทานความช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกหลายครั้ง ดังในคราวที่เสด็จฯ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ พระองค์ทรงได้รับทราบปัญหาเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ซึ่งส่งผลต่อเรื่องปากท้อง เนื่องจากทำการเกษตรได้ผลผลิตน้อย จึงมีพระราชเสาวนีย์ให้จัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างขึ้นในพื้นที่ใกล้เคียง อีก ๕ แห่ง เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้แก่ราษฎรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้ดำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน ดังนี้

             ๑. ฟาร์มตัวอย่างฯ เสนานฤมิตร ตำบลนาแต้
             ๒. ฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านนาคำ ตำบลคำตากล้า
             ๓. ฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านวังชมพู ตำบลแพด
             ๔. ฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านโคกทรายขาว ตำบลหนองบัวสิม
             ๕. ฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านท่าแร่ (ดาปลาปาก) ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย

เส้นทาง : โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ บ้านดอนคำ – เสนานฤมิตร

บ้านหนองแต้ ตำบลนาแต้ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร