สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านสะจุก-สะเกี้ยง

12642925_1658866397714419_8965352714390140544_n-edit

             บ้านสะจุก และบ้านสะเกี้ยง เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ ถึง ๑๙,๘๑๐ ไร่ ซึ่งเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นจากเดิมที่เคยเป็นป่าเสื่อมโทรม ประมาณ ๗,๕๑๐ ไร่ ทำให้มีน้ำเพียงพอต่อการทำการเกษตร ชาวไทยภูเขาเผ่าลัวะ ๒ หมู่บ้าน ประมาณ ๒๖๐ ครัวเรือน จึงสามารถลดรายจ่ายด้านอาหารด้วยการร่วมกันทำนาขั้นบันได ที่ให้ผลผลิตข้าวพอกินทั้งชุมชน นอกจากนั้น ยังเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีน และมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปลูกหม่อนพืชผักหลังนา เสาวรส สตอว์เบอรี่ ชา และกาแฟ ส่งผลให้ครัวเรือนมีความมั่นคงยิ่งขึ้น ดังจะเห็นได้จากรายได้ในปี ๒๕๖๒ ที่มีรายได้หลักจาก ผลผลิตพืชหลังนา ๑,๒๒๐ กิโลกรัม หม่อนผลสด ๔๑,๐๐๐ กิโลกรัม เสาวรส ๑,๓๗๐ ต้น ได้ผลผลิตจำนวน ๙๒๐ กิโลกรัม และกาแฟ ๑๙,๐๐๐ ต้น ได้ผลผลิตจำนวน ๑,๔๐๐ กิโลกรัม รวมรายได้ประมาณ ๑.๒ ล้านบาท ซึ่งแต่เดิมนั้นราษฎรในพื้นที่บ้านสะจุก มีรายได้ครัวเรือนต่อปีเฉลี่ย ๑๓,๘๕๒ บาท หลังจากได้รับการพัฒนาแล้ว มีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น ๙๗,๑๕๐ บาท ส่วนบ้านสะเกี้ยง เดิมมีรายได้ครัวเรือนต่อปีเฉลี่ย ๒๘,๖๗๐ บาท เพิ่มขึ้นเป็น ๕๔,๒๖๐ บาท

i00355

             การเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่บริเวณบ้านสะจุก-บ้านสะเกี้ยง ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาขึ้นในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ของหน่วยจัดการต้นน้ำขุนน่าน และในอดีตเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาด้านความมั่นคงเช่นเดียวกับที่ภูพยัคฆ์ จากพระราชดำริที่ให้จัดตั้งสถานีทดลองเกษตรบนพื้นที่สูง เพื่อจัดหาน้ำมาสนับสนุนกิจกรรมการเกษตร ได้ช่วยให้ราษฎรมีน้ำอุปโภคบริโภค นับจากนั้นเป็นต้นมา โครงการฯ ก็ได้สร้างความเจริญไปพร้อม ๆ กับการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ ทำให้ราษฎรทั้ง ๒ หมู่บ้าน ที่เคยยากจนและขาดโอกาส ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีรายได้สูงขึ้น ช่วยให้ราษฎรสามารถพึ่งพาตนเองได้ ทั้งยังมีเงินเหลือเก็บ จนสามารถส่งลูกเรียนในระดับที่สูงขึ้น และมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน ๒ ราย ปริญญาตรี จำนวน ๑๒ ราย นับเป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากพระมหา กรุณาธิคุณอย่างแท้จริง

ที่พัก-edit

             นอกจากด้านการเกษตรและการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติแล้ว สำนักงาน กปร. ยังได้สนับสนุนด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โดยการสร้างบ้านพักหลังเล็ก ๆ ในไร่ชา รวมไปถึงลานกางเต็นท์ ห้องน้ำ-ห้องอาบน้ำ และอาคารอเนกประสงค์ไว้ให้บริการนักท่องเที่ยว เป็นสถานที่จำหน่ายผลผลิตเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ตลอดจนฝึกฝนอบรมเยาวชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้วย ณ โครงการสถานีพัฒนา การเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านสะจุก-สะเกี้ยง แห่งนี้ นักท่องเที่ยวจะได้ชมบรรยากาศของทะเลหมอกที่โอบล้อมยอดเขา นาข้าว ขั้นบันไดที่ลดหลั่นลาดเอียงไปตามเนินเขาที่สลับซับซ้อน รวมทั้งแปลงผักปลอดสารพิษ พืชผักผลไม้เมืองหนาว และสัตว์เลี้ยงของชาวบ้าน และห่างจากโครงการฯ ไปประมาณ ๕ กิโลเมตร ซึ่งเป็นจุดเชื่อมพรมแดนระหว่างไทย-ลาว มีจุดชมวิวบ้านเปียงซ้อ จากจุดนี้สามารถมองเห็นพื้นที่โครงการฯ และบ้านสะจุก-สะเกี้ยง ได้แบบ ๓๖๐ องศา

เส้นทาง : สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านสะจุก-สะเกี้ยง

บ้านสะจุก-บ้านสะเกี้ยง ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน