อ่างเก็บน้ำห้วยไม้เคียน

โครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านปางเติม

             ปัจจุบัน ที่ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ มีน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยไม้เคียนมาใช้หล่อเลี้ยงพื้นที่ทำการเกษตรได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี ทำให้สามารถเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น กระเทียม ข้าว สตรอว์เบอรี่ ดอกเก๊กฮวย และหญ้าหวาน เป็นต้น นอกจากนั้นยังทำปศุสัตว์ อาทิ การเลี้ยงโค กระบือ สุกร ไก่ ปลาดุก ฯลฯ ส่งผลให้ ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่อดอยากแร้นแค้นด้วยภัยแล้งเช่นในอดีต

Sat-02
IMG_9730-

             อ่างเก็บน้ำห้วยไม้เคียนที่หล่อเลี้ยงพื้นที่การเกษตร บ้านปางเติม ได้ก่อสร้างขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ได้พระราชทานเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ ในคราวที่เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรผลการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านแม่ตุงติง ซึ่งขณะนั้น (ปี ๒๕๔๕) ได้ดำเนินงานมาแล้วเป็นเวลา ๕ ปี มีความเจริญรุดหน้ามาตามลำดับ พระองค์จึงได้ตรัสชมเจ้าหน้าที่และราษฎรในโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ว่า “กิจกรรมต่าง ๆ ทำดีแล้ว ทำต่อไป” ในครั้งนั้น นอกจากทรงเยี่ยมชมฟาร์มตัวอย่างแล้ว ยังทรงแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำระเบียบชุมชน และพัฒนาให้ความช่วยเหลือราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นด้วย

             สำหรับบ้านปางเติม นั้น อยู่ระหว่างลำน้ำธรรมชาติ ๒ สาย คือ ลำห้วยแม่พร้าว และแม่น้ำแม่สาบ แม้กระนั้นพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านก็ประสบปัญหาภัยแล้งเสมอ เนื่องจากไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำ กรมชลประทานในฐานะหน่วยงานหลักที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องการจัดหาน้ำให้ราษฎร จึงสนองพระราชดำริโดยการจัดสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยไม้เคียน พร้อมอาคารและระบบส่งน้ำ โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อปี ๒๕๕๗ มีขนาดความจุประมาณ ๓๒๐,๐๐๐ ลูกบากศ์เมตร การก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มปล่อยน้ำได้ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ สามารถส่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคให้ราษฎรบ้านปางเติม ประมาณ ๑๕๐ ครัวเรือน และยังมีปริมาณน้ำเพียงพอสำหรับพื้นที่เกษตรอีกประมาณ ๓๐๐ ไร่ ตลอดปี

เส้นทาง : อ่างเก็บน้ำห้วยไม้เคียน

บ้านปางเติม ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่