โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ จังหวัดนครพนม และศูนย์ศิลปาชีพบ้านทันสมัย

             โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านทันสมัย เป็นโครงการที่ช่วยจัดระเบียบให้ราษฎร จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ให้ได้อยู่ร่วมกันเป็นชุมชนรอบป่าสงวนแห่งชาติโพนสว่าง พร้อมกันนั้น ได้ส่งเสริมอาชีพ ด้วยการจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพ บ้านทันสมัย ที่ทำให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ดีขึ้น จากการที่มีรายได้เพียงพอต่อการใช้ชีวิตในครอบครัว ส่งผลให้ราษฎรหยุดการบุกรุกทำลายป่าไม้ แล้วกลับมาช่วยกันดูแลรักษาป่าไม้ พร้อมกับอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธารให้มีสภาพสมบูรณ์ดังเดิม

๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๕ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านเล็กในป่าใหญ่ บ้านทันสมัย

             จุดเริ่มต้นของโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ บ้านทันสมัย เริ่มจากครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านทันสมัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้วทรงพบว่าราษฎรที่บ้านทันสมัย และหมู่บ้านใกล้เคียงยังมีฐานะยากจน เพราะไม่มีที่ทำกิน บางครอบครัว จึงเข้าบุกรุกแผ้วถางป่าในเขต ป่าสงวนแห่งชาติโพนสว่างเพื่อหารายได้ ด้วยการตัดไม้ขาย จึงมีพระราชเสาวนีย์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งโครงการส่งเสริมศิลปาชีพขึ้น ณ บ้านทันสมัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม และมีรับสั่งให้ราษฎรทอผ้าไหม ซึ่งส่วนมากเคยทอผ้าอยู่แล้ว สำหรับผ้าไหมที่ชาวบ้านทอเสร็จแล้ว พระองค์ทรงรับซื้อ เพื่อช่วยเหลือ และเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎรอีกทางหนึ่ง

             นอกจากนั้น ยังมีพระราชเสาวนีย์ให้ขยายงานด้านศิลปาชีพการทอผ้าไหมให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น นอกเหนือไปจากการทำเกษตรกรรมซึ่งเป็นอาชีพหลัก ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมวิชาชีพให้ราษฎร โดยให้พัฒนาฝีมือสมาชิกเพิ่มเติมด้วย หน่วยงานหลักที่สนองพระราชดำริ คือ มณฑลทหารบกที่ ๒๑๐ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งโครงการศิลปาชีพตามพระราชดำริ บ้านทันสมัยขึ้น เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕

             นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีพระราชหฤทัยห่วงใยราษฎรบ้านทันสมัย โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโครงการศิลปาชีพตามพระราชดำริขึ้น อีกทั้งเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๐ พระองค์ยังได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร และทรงติดตามงาน ณ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ บ้านทันสมัย ในโอกาสเดียวกันได้ทรงปลูกต้นกันเกรา ซึ่งเป็น ต้นไม้ ประจำจังหวัดนครพนมไว้ข้างศาลาทรงงานด้วย ทั้งนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สมาชิกโครงการฯ และราษฎรชาวนครพนม

เส้นทาง : บ้านเล็กในป่าใหญ่ จังหวัดนครพนม (บ้านทันสมัย)

บ้านทันสมัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม