โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านยางน้อย

IDB_1025-

             โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านยางน้อย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี มีศูนย์แสดงนิทรรศการผ้าพื้นเมืองอีสาน ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา และขั้นตอนการทอผ้าตามแบบภูมิปัญญาพื้นบ้าน เริ่มตั้งแต่การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การผลิตเส้นไหม และการทอผ้าไหมคุณภาพระดับ Royal Thai Silk หรือตรานกยูงทอง ทั้งยังมีศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชนสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพจากทั่วประเทศ เช่น เครื่องปั้นดินเผา และเครื่องทองเหลือง เป็นต้น นอกจากประโยชน์ในด้านการสร้างอาชีพเสริม สร้างรายได้ด้วยงานศิลปาชีพหลายแขนง ตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งโครงการศิลปาชีพแล้ว ยังมีการจัดการพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และท่องเที่ยวทางการเกษตรด้วย กล่าวคือ มีการรวบรวมพันธุ์ไม้ชนิดต่าง ๆ ไว้ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาพันธุ์ไม้ ฟื้นฟูสภาพป่า รักษาความสมดุลตามธรรมชาติ รวมถึงการจัดโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ให้เป็นพื้นที่เผยแพร่ความรู้ทางการเกษตรที่หลากหลาย เป็นแหล่งผลิตอาหาร พืชผักสมุนไพร พืชไร่ พืชสวนปลอดสารพิษ ข้าวกล้องเสริมภูมิต้านทาน เบญจกระยาทิพย์ และสินค้าเกษตรอื่น ๆ อีกเป็นจำนวนมาก

             ปัจจุบัน ศูนย์ศิลปาชีพบ้านยางน้อย มีพื้นที่ดำเนินการทั้งสิ้น ๔๒๔ ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ดำเนินการโครงการส่งเสริมศิลปาชีพฯ บ้านยางน้อย ๒๑๔ ไร่ และโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านยางน้อย ๒๑๐ ไร่ นักท่องเที่ยวจะได้รับทั้งความรู้ และความเพลิดเพลิน ตลอดจนได้ซื้อหาสินค้าสำหรับเป็นของฝาก ของที่ระลึกที่มีคุณค่า ในโอกาสเดียวกัน ก็ได้เป็นส่วนสำคัญในการร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยไปพร้อมกันด้วย

             การพัฒนาบ้านยางน้อย เริ่มขึ้นเมื่อปี ๒๕๓๘ จากการที่พระเทพประสิทธิมนต์ เจ้าอาวาสวัดธัมมาราม นครชิคาโก สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีชาติภูมิอยู่ที่บ้านยางน้อย ได้มีแนวคิดที่จะพัฒนาบ้านยางน้อยและหมู่บ้านใกล้เคียง ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพื่อป้องกันการอพยพทิ้งถิ่นฐานเข้าสู่สังคมเมืองของราษฎรที่ขาดรายได้ในช่วงนอกฤดูทำการเกษตร ทั้งยังเป็นการสร้างสถาบันครอบครัวชนบทให้มีความอบอุ่น สมบูรณ์อย่างที่เคยเป็นมาในอดีต โดยพระคุณเจ้าได้ประสานงานกับส่วนราชการต่าง ๆ และ กองทัพภาคที่ ๒ เพื่อร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น และเตรียมการจัดตั้งโครงการส่งเสริมศิลปาชีพขึ้น ณ บ้านยางน้อย ซึ่งใช้เวลาจัดเตรียมงานประมาณ ๑ ปี

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมสมาชิกโครงการศิลปาชีพบ้านยางน้อย และทอดพระเนตรผลงาน

             จนถึงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านยางน้อย ในครั้งนั้น พระองค์ได้มีพระราชเสาวนีย์ให้พิจารณาจัดตั้ง ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านยางน้อย ขึ้น เพื่อช่วยเหลือราษฎรทั้งด้านการเกษตรและการพัฒนาอาชีพ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รับราษฎรเข้าเป็นสมาชิกในโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านยางน้อย ในกลุ่มทอผ้าไหม และกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ หลังจากนั้น พระองค์ยังได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมสมาชิกโครงการและทอดพระเนตรผลงาน เป็นครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๔ และได้เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงเยี่ยมชมโครงการส่งเสริม ศิลปาชีพบ้านยางน้อย พร้อมด้วย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

เส้นทาง : โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านยางน้อย

ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี