โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านดอนหลี่

             โครงการศิลปาชีพบ้านดอนหลี่ ซึ่งตั้งอยู่ในตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมด้านอาชีพให้แก่ราษฎรในชุมชนมาโดยตลอด ในปัจจุบันมีสินค้าขึ้นชื่อที่สร้างรายได้หลักคือ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือที่มีความงดงามเป็นเอกลักษณ์และได้มาตรฐาน กล่าวเฉพาะงานศิลปาชีพที่โครงการฯ ให้การส่งเสริม สนับสนุนนั้น สามารถสร้างรายได้โดยเฉลี่ยให้สมาชิกโครงการได้เดือนละ ประมาณ ๕,๐๐๐ บาท ต่อคน นับเป็นรายได้ที่ช่วยให้สมาชิกพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ทั้งยังส่งเสริมด้านการศึกษาให้แก่ครัวเรือนได้เป็นอย่างดี

๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมสมาชิกโครงการศิลปาชีพบ้านดอนหลี่

             ศิลปาชีพบ้านดอนหลี่ จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ สืบเนื่องมาจากเมื่อครั้งที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ได้เสด็จแปรพระราชฐานไปประทับแรม ณ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จังหวัดสกลนคร เพื่อทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อปี ๒๕๓๕ ในโอกาสดังกล่าว พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านดอนหลี่ ตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๕ และได้พระราชทานเงินช่วยเหลือราษฎรที่ยากจน ไว้เป็นทุนในการปลูกหม่อน เลี้ยงไหม และประกอบอาชีพเสริมรายได้ให้ครอบครัว นอกจากนั้น ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับราษฎรที่ยากจนเข้าเป็นสมาชิกทอผ้าไหมในโครงการส่งเสริมศิลปาชีพด้วย สำหรับผ้าไหมที่ทอเสร็จแล้ว ให้ส่งไปจำหน่ายที่กองศิลปาชีพ สวนจิตรลดา

             เป็นเวลายาวนานมากกว่า ๓๐ ปี ที่โครงการฯ ยังคงดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน จะเห็นได้ว่า การที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสนองพระราชดำริตามกำลังความสามารถ ไม่เพียงช่วยให้ราษฎรได้มีอาชีพเสริมเท่านั้น หากแต่ยังทำให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างรอบด้านได้ ดังเป็นที่ประจักษ์อยู่ในเวลานี้

เส้นทาง : โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านดอนหลี่

บ้านดอนหลี่ ตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม