หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านจาเราะปูโงะ

หรือ "ฟาร์มตัวอย่างเบตง"

             ปี ๒๕๔๙ ที่จังหวัดยะลา ช่วงเวลาเดียวกันกับการดำเนินงานฟาร์มตัวอย่างฯ วังพญา-ท่าธง และฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านธารโต นั้น โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านจาเราะปูโงะ ตำบลเบตง อำเภอเบตง ก็ได้มีการพัฒนาพื้นที่ บนเนื้อที่ ๑๒๔ ไร่ ของโครงการฯ โดยแบ่งเป็นพื้นที่ฟาร์มตัวอย่างฯ ๖๔ ไร่ และพื้นที่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ๖๐ ไร่ ซึ่งพื้นที่หมู่บ้านได้แบ่งแปลง จำนวน ๓๐ แปลง แปลงละ ๒ ไร่ ก่อสร้างบ้านพักให้ครอบครัวผู้ประสบเคราะห์กรรมจากการกระทำของผู้ก่อความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้

101898634_3276126452405779_1898663552648933674_n-gigapixel-art-scale-2_00x
House

             สภาพพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านจาเราะปูโงะ มีภูมิทัศน์รายล้อมด้วยภูเขา อากาศเย็นสบายเหมาะแก่การท่องเที่ยว โครงการได้ขยายผลการดำเนินงานการศึกษาทดลองต่าง ๆ สู่ชุมชน ทั้งยังได้เน้นการพัฒนาโดยการนำเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของฟาร์มตัวอย่างฯ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตของฟาร์มฯ และด้วยองค์ความรู้ที่มีอยู่ในพื้นที่ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านจาเราะปูโงะ จึงได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของอำเภอเบตง โดยได้ให้การต้อนรับนักเรียน ผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน และเกษตรกรที่ต้องการเรียนรู้และศึกษาด้านการอนุรักษ์ อาทิ เรียนรู้เรื่องการปลูกไม้ ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง และการบริหารจัดการพื้นที่ป่าและชุมชน ราษฎรในโครงการฯ ได้รับการดูแลด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างดี ตลอดจนได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านเกษตรกรรมและปศุสัตว์ อาทิ การปลูกพืชหมุนเวียน การเลี้ยงปลา การเลี้ยงไก่พื้นเมือง และการเลี้ยงแพะ ซึ่งทำให้มีรายได้ทั้งจากการเกษตร การท่องเที่ยว และอาชีพเสริมต่าง ๆ ส่งผลต่อการมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสามารถสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชนโดยรอบ ช่วยให้โครงการฯ และชุมชนสามารถเลี้ยงดูตนเองได้

225994075_506622130436971_5956644586397536215_n-gigapixel-art-scale-2_00x

เส้นทาง : หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านจาเราะปูโงะ

บ้านจาเราะปูโงะ ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา