อ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำพวง ๒

             ณ ตำบลผาสุก อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี มีอ่างเก็บน้ำซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวม ๓ แห่ง คือ อ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำพวง บ้านคำยาง อ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำพวง ๒ บ้านคำจวง และอ่างเก็บน้ำลำพันชาดน้อย บ้านวังทอง

             อ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำพวงเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งพระองค์ได้มีพระราชดำริ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๐ให้สร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎร บ้านคำยางและหมู่บ้านใกล้เคียง ซึ่งกรมชลประทานได้สนองพระราชดำริด้วยการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำจนแล้วเสร็จ และเปิดใช้งานได้ในปี ๒๕๒๘

Sat-ห้วยถ้ำพวง

ภาพถ่ายดาวเทียม อ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำพวง ๒ แสดงให้เห็นพื้นที่โดยรอบที่เป็นสวนเกษตรชุ่มชื้น

             อ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำพวง ๒ เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีพระราชดำริเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้กรมชลประทานพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ที่บ้านคำจวง ตำบลผาสุก เพื่อช่วยเหลือราษฎรในหมู่บ้านคำจวง และบริเวณใกล้เคียง กรมชลประทานได้สนองพระราชดำริ ด้วยการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำที่มีขนาดทำนบดินกว้าง ๕ เมตร สูง ๙.๙๐ เมตร ยาว ๒๔๙ เมตร ขนาดความจุ ๗๕๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร จนแล้วเสร็จและเปิดใช้งานได้ในปี ๒๕๓๗ อ่างเก็บน้ำดังกล่าว ได้ช่วยให้ราษฎรในตำบลผาสุก ๒ หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านคำจวง และหมู่บ้านคำน้อย ประมาณ ๓๐๐ ครัวเรือน รอดพ้นจากภัยแล้ง และมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค รวมไปถึงการทำ การเกษตรได้ตลอดปีอย่างเพียงพอ สำหรับพื้นที่ ๓๐๐ ไร่

ลำพันชาดน้อย-4--edit

             อ่างเก็บน้ำลำพันชาดน้อย เป็นโครงการอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งอยู่ ณ บ้านวังทอง เป็นอ่างเก็บน้ำที่มีขนาดความจุ ๒,๖๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ช่วยพื้นที่การเกษตรได้มากกว่า ๑,๒๐๐ ไร่ โดยมีน้ำใช้สำหรับทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี อ่างเก็บน้ำแห่งนี้ สร้างขึ้นตามพระราชดำริ เมื่อครั้งที่ได้โดยเสด็จพระราชดำเนิน สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมา ณ โรงเรียนบ้านวังทอง เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อทรงเยี่ยมราษฎรบ้านวังทอง พื้นที่ในบริเวณดังกล่าว อยู่ในสภาพทุรกันดาร ราษฎรทำนาได้ผลผลิตน้อย คนหนุ่มสาวจึงต้องย้ายถิ่นฐานไปรับจ้างทำไร่อ้อย หรือใช้แรงงานด้านอื่น ในครั้งนั้น พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชดำริ ให้สร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร กรมชลประทานได้สนองพระราชดำริ โดยเริ่ม การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ในปี ๒๕๔๘ ก่อสร้างแล้วเสร็จ และเปิดใช้งานได้ ในปี ๒๕๕๐

ห้วยถ้ำพวง1-บ้านคำยาง-วางประปาใหม่-2-edit
ขุดลอกห้วยถ้ำพวง2-บ้านคำจวง-edit

เส้นทาง : อ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำพวง ๒

ตำบลผาสุก อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี