ศิลปาชีพสวนผึ้ง และสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ

- ปกป้องผืนป่า เพิ่มคุณค่าครอบครัว ล้อมรั้วแผ่นดิน สร้างศิลปินชาวบ้าน แหล่งผลิตอาหารแดนไกล มรดกไทยคู่แผ่นดิน –

             ภายหลังจากที่ได้จัดตั้งโครงการ “สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” และ “ศูนย์ศึกษาพรรณไม้ป่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ” ขึ้นในพื้นที่แก่งส้มแมว บ้านห้วยม่วง ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เมื่อปี ๒๕๓๕ แล้ว ต่อมาในวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๖ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร และได้มีพระราชเสาวนีย์ด้วยความห่วงใยต่อชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ความตอนหนึ่งว่า

“…พื้นที่สวนผึ้งเป็นพื้นที่ติดชายแดนพม่า

จึงจำเป็นต้องสร้างความเข้มแข็งให้ราษฎรในบริเวณพื้นที่นั้น

มีอาชีพ มีรายได้พอ เพื่อไม่ให้ย้ายถิ่น

เขาจะได้เป็นหูเป็นตาให้ประเทศไทยต่อไป…”

501 PP 193-02 9ก.ค.39 สวนป่าสิริกิติ์ ราชบุรี (5)

๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ป่าแก่งส้มแมว

             สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้พระราชทานแนวทางการดำเนินงานด้านศิลปาชีพ เพื่อให้ราษฎรมีอาชีพเสริมหลังการเก็บเกี่ยวพืชไร่ ซึ่งจะเป็นหนทางช่วยลดการบุกรุกป่าและการล่าสัตว์ลงได้ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งกลุ่มทอผ้าไหม บ้านหนองตาดั้งขึ้นเป็นหมู่บ้านแรก เมื่อวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๐ จากนั้นไม่นานได้มีการตั้งกลุ่มทอผ้าไหมบ้านพุระกำ และจัดตั้งโรงทอผ้าขึ้นในศูนย์ศึกษาพรรณไม้ป่าฯ เพื่อให้สมาชิกจากบ้านห้วยน้ำหนัก และบ้านห้วยม่วง เข้าร่วมโครงการทอผ้าไหมจกกะเหรี่ยง การทอผ้าพื้นเมือง การปักผ้า และการจักสานไม้ไผ่ นอกจากนั้น ยังมีการตั้งกลุ่มเครื่องปั้น ดินเผาตามพระราชประสงค์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีฝึกสอนทำเครื่องปั้นดินเผาให้มีอัตลักษณ์ เพื่อยกระดับเป็นศิลปะประจำท้องถิ่น และได้พระราชทานเงินทุนในการดำเนินการทุกขั้นตอน รวมถึงการจัดให้มีครูฝึกด้วย โดยนำราษฎรจาก ๓ หมู่บ้าน ในตำบลตะนาวศรี ไปฝึกอบรมวิชาชีพเครื่องปั้นดินเผาที่ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม จังหวัดสกลนคร

             ด้วยการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานกว่า ๒๐ ปี ศูนย์ศิลปาชีพแห่งนี้ ได้ช่วยให้ราษฎรในอำเภอสวนผึ้ง ๔ หมู่บ้าน คือ บ้านห้วยน้ำหนัก บ้านห้วยม่วง บ้านหนองตาดั้ง และบ้านพุระกำ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ไม่ต้องละทิ้งถิ่นฐานไปทำงานในเมือง ทั้งยังมีรายได้จากงานที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยสองมือ ประการสำคัญ สมาชิกในครอบครัวได้อยู่ร่วมกันอย่างพร้อมหน้า ได้รับความอบอุ่นอย่างยั่งยืน และเจริญก้าวหน้าได้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เส้นทาง : สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ

ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี