ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด

- สืบสานงานศิลป์ สร้างถิ่นอาชีพ -

๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด

             นับแต่เริ่มดำเนินการในปี ๒๕๔๐ ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด ได้สร้างประโยชน์หลายประการ โดยเฉพาะการเป็นสถานที่เผยแพร่องค์ความรู้ในด้านศิลปวัฒนธรรม และการเกษตรกรรมด้านต่าง ๆ ให้แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไป ดังจะเห็นได้จากการมีผู้เข้ามาศึกษาดูงานประมาณเดือนละ ๒-๓ คณะ นอกเหนือไปจากการเป็นสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อน สำหรับประชาชน ตลอดจนได้สร้างงาน สร้างอาชีพให้ราษฎรในโครงการฯ ด้วยการผลิตสินค้าหัตถกรรมและสร้างผลผลิตทางการเกษตรเพื่อจำหน่ายที่ร้านค้าของโครงการฯ ช่วยให้มีรายได้ที่มั่นคง จนสามารถยกฐานะความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

             ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด มีพื้นที่ประมาณ ๒,๐๒๘ ไร่ ตั้งอยู่ ในตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดตั้งขึ้นตามพระราชประสงค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่จะให้มีศูนย์รวมศิลปวัฒนธรรมของทุกภาคไว้ในสถานที่ที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครมากนัก เพื่อให้ศิลปะประจำชาติอันเป็นภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของไทยได้มีพื้นที่ เพื่อการศึกษา ฟื้นฟู และอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป

IDB_7800

             โครงการศิลปาชีพ ตำบลเกาะเกิด จัดแบ่งเนื้อที่ดำเนินงานออกเป็น ๔ ด้าน ได้แก่

             ๑. กลุ่มอาคารพิพิธภัณฑ์
             พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน เป็นสถานที่จัดแสดงผลงานชิ้นเอกฝีมือช่างสถาบันสิริกิติ์ อาคาร “เรียน-รู้-เรื่องโขน” ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราวของศิลปะการแสดงและผลงานสร้างสรรค์โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ฉาก และอุปกรณ์ประกอบฉากชิ้นเด่นที่ใช้บนเวทีแสดงตอนต่าง ๆ

             ๒. กลุ่มอาคารฝึกงาน
             เป็นที่พักอาศัยของสมาชิกศิลปาชีพ มีหมู่บ้านศิลปาชีพ จำนวน ๒๐๐ หลัง ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดสร้าง จัดเป็นพื้นที่ให้สมาชิกกลุ่มศิลปาชีพจากทั่วทุกภูมิภาคได้มาอาศัยอยู่ร่วมกัน เพื่อเป็นศูนย์กลางในการธำรงรักษาภูมิปัญญาด้านงานศิลปาชีพของไทยไว้ไม่ให้สูญหาย

             ๓. พื้นที่ทำเกษตรกรรม

             ๔. กลุ่มหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
             ครอบครัวที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการประมาณ ๒๐ ครอบครัว ได้รับที่ดินทำกินครอบครัวละ ๒ ไร่ เพื่อทำนา ปลูกพืชไร่ พืชสวน ปลูกผักสวนครัว และไม้ดอก ไม้ประดับ ซึ่งผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตได้จากพื้นที่ในโครงการฯ ประมาณ ๗๐ ไร่ รวบรวมเพื่อจำหน่ายในชื่อ “ศิลปาชีพเกาะเกิด” โดยวางจำหน่ายที่ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านหน้าโครงการฯ

เส้นทาง : ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด

ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา