โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริ ดอยฟ้าห่มปก

             โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริ ดอยฟ้าห่มปก ได้ส่งเสริมให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการปลูกป่า ทำฝาย และทำแนวกันไฟป่า ส่งผลให้สามารถรักษาสภาพป่าที่สมบูรณ์ ๑๒,๕๐๐ ไร่ ไว้ได้ พร้อมไปกับการฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม จำนวน ๒,๒๗๔ ไร่ มีการปลูกป่าหวาย และป่าไม้ใช้สอยเพื่อให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์ จากผืนป่าที่มีความสมบูรณ์กลับคืนมา ต้นน้ำลำธารมีน้ำไหลอย่างสม่ำเสมอ ทำให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน้ำใช้ในโครงการฯ ได้ตลอดปี มิใช่เพียงเท่านั้น หากแต่ยังมีน้ำเพียงพอที่จะใช้สร้างแหล่งอาหารที่สมบูรณ์จากการนำความรู้ ประสบการณ์ด้านการเกษตรที่ถูกต้องมาดำเนินการเพาะปลูกบนที่ดินของตนเอง โดยได้รับการส่งเสริมพันธุ์พืชเมืองหนาวจากโครงการฯ ส่วนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงคือ การปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิก้าที่ให้ผลผลิตคุณภาพดีเยี่ยม ทั้งยังมีรายได้จากผลงานศิลปาชีพมาเสริมด้วย ช่วยให้ชุมชนมีรายได้ครัวเรือนต่อปีเฉลี่ย ๑๔๖,๐๐๐ บาท

DCIM101MEDIADJI_0482.JPG
IMG_8642

             พื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก มีสภาพตามธรรมชาติคือ เป็นยอดเขาส่วนหนึ่งของทิวเขาแดนลาว จุดที่สูงที่สุดมีความสูง ๒,๒๘๕ เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง จัดเป็นภูเขาที่สูงที่สุดเป็นอันดับที่ ๒ ของประเทศไทยรองจากดอยอินทนนท์ ราษฎรในพื้นที่เป็นชาวไทยภูเขา เผ่าอาข่า มูเซอ และลีซอ ซึ่งแต่เดิมไม่อยู่อาศัยทำกินเป็นหลักแหล่ง แต่ได้ใช้พื้นที่ป่าเป็นบริเวณกว้างเพื่อทำไร่หมุนเวียน และบุกรุกแผ้วถางขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นทุกปี ตามจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น

             หลังจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ทอดพระเนตรพื้นที่บริเวณดอยฟ้าห่มปก ขณะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนพื้นที่ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๔ พระองค์ได้มีพระราชเสาวนีย์ให้จัดตั้ง “โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่” ขึ้นเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวทางที่ให้คนอยู่ร่วมกับป่า ด้วยการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำลำธาร ให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน พร้อมไปกับการพัฒนา คุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดีขึ้น

๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ พระราชทานแนวทางการดำเนินงานด้านศิลปาชีพ ณ ศาลาทรงงาน โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริ ดอยฟ้าห่มปก

             เมื่อ “โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่” ได้รับการจัดตั้งขึ้นแล้ว พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร และเจ้าหน้าที่โครงการฯ อีกหลายครั้ง และได้พระราชทานแนวทางปฏิบัติงานที่ช่วยให้เกิดผลผลิต ซึ่งราษฎรได้นำองค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาชุมชน และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้จริง อาทิ การเพาะและแปรรูปเห็ดหัวลิง การศึกษาพันธุ์ข้าวเพื่อให้ได้ผลผลิตมากขึ้นและจัดตั้งธนาคารข้าว การเพาะเลี้ยงปลาท้องถิ่นและเพิ่มพันธุ์ปลาในลำธาร ตลอดจนการศึกษาและสาธิตการเลี้ยงปลาเศรษฐกิจที่เหมาะสำหรับการเพาะเลี้ยงในน้ำเย็น เช่น ปลาเรนโบว์เทราต์ ปลาสเตอร์เจียน และปลากดหลวง เป็นต้น

             นอกจากนั้น ยังศึกษาการปลูกพืชผักเมืองหนาว ที่สร้างรายได้ให้ราษฎร ทั้งปลูกไม้ดอก ไม้ผล โดยให้คอยดูแลให้ติดดอกออกผลทุกปี และเมื่อดำเนินการด้านสถานที่ได้เรียบร้อยสวยงามแล้ว ให้สร้างบ้านพักเพื่อรองรับด้านการท่องเที่ยวให้เหมาะสมและเพียงพอ ทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คัดเลือกราษฎรไปฝึกงานด้านศิลปาชีพ ณ พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ เพื่อให้มีอาชีพเสริมด้านศิลปหัตถกรรมที่จะเป็นสินค้าสร้างรายได้ และส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่ง

เส้นทาง : โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริ ดอยฟ้าห่มปก

ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่