อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม สร้างคนรักป่า
ช่วยราษฎรให้มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง

Comments are closed.