ให้ความรู้ในการทําการเกษตรตามหลักวิชาการ
ใช้พื้นที่จํากัด สร้างผลผลิตให้มากพอกิน พอใช้

Comments are closed.